แถวที่ 1

JD 0101 ชาย   หญิง  
JD 0102 ชาย   หญิง  
JD 0103 ชาย   หญิง  
JD 0104 ชาย   หญิง  
JD 0105 ชาย   หญิง  
JD 0106 ชาย   หญิง  
JD 0107 ชาย   หญิง  
JD 0108 ชาย   หญิง  
JD 0109 ชาย   หญิง  
JD 0110 ชาย   หญิง  
JD 0111 ชาย   หญิง  
JD 0112 ชาย   หญิง  
JD 0113 ชาย   หญิง  

แถวที่ 2

JD 0201 ชาย   หญิง  
JD 0202 ชาย   หญิง  
JD 0203 ชาย   หญิง  
JD 0204 ชาย   หญิง  
JD 0205 ชาย   หญิง  
JD 0206 ชาย   หญิง  
JD 0207 ชาย   หญิง  
JD 0208 ชาย   หญิง  
JD 0209 ชาย   หญิง  
JD 0210 ชาย   หญิง  
JD 0211 ชาย   หญิง  
JD 0212 ชาย   หญิง  
JD 0213 ชาย   หญิง  

แถวที่ 3

JD 0301 ชาย   หญิง  
JD 0302 ชาย   หญิง  
JD 0303 ชาย นายพงษ์พันธ์ แก้วทิพย์ หญิง นางอัญชนา ตั้งมณีกูล
JD 0304 ชาย นายพงษ์พันธ์ แก้วทิพย์ หญิง นางอัญชนา ตั้งมณีกูล
JD 0305 ชาย พ่อจันทร์ แวงชิน หญิง แม่จำปา สุขมนต์,น.ส.กมลลักษณ์ แวงชิน
JD 0306 ชาย พ่ออุทัย ระฆังแก้ว หญิง แม่สวิง ระฆังแก้ว, สมร ศรีอวบ
JD 0307 ชาย   หญิง  
JD 0308 ชาย   หญิง น.ส.โสภิดากนิษฐ์ เทพพิทักษ์
JD 0309 ชาย   หญิง  
JD 0310 ชาย   หญิง  
JD 0311 ชาย   หญิง  
JD 0312 ชาย   หญิง  
JD 0313 ชาย   หญิง  
JD 0314 ชาย SC6407-0231 หญิง นางวรวีร์ ล้อพูนทรัพย์
JD 0315 ชาย SC6407-0233 หญิง น.ส.ม่านฟ้า วีระมิตร

แถวที่ 4

JD 0401 ชาย   หญิง  
JD 0402 ชาย   หญิง  
JD 0403 ชาย นายปรีชา จันทร์สุภา หญิง นางสุนันท์ จันทร์สุภา
JD 0404 ชาย นายพิรุฬห์ ทองเวส หญิง นางนิภา ศรีงาม
JD 0405 ชาย นายป้อม ศรีทอง หญิง นางสมบัติ ศรีทอง
JD 0406 ชาย พ.ท.หลวงเจน กลรบ (อินทร์)​จารุจารีตร์ หญิง แม่ชีประยงค์ ​จารุจารีตร์
JD 0407 ชาย SC6404-0281 หญิง น.ส.วิมลรัตน์ เลิศมงคล
JD 0408 ชาย   หญิง  
JD 0409 ชาย   หญิง  
JD 0410 ชาย   หญิง  
JD 0411 ชาย   หญิง  
JD 0412 ชาย   หญิง  
JD 0413 ชาย   หญิง  
JD 0414 ชาย   หญิง  
JD 0415 ชาย นายณัฐภเชษฐ์ จิตรพูคณุตม์ หญิง SC6407-0232

แถวที่ 5

JD 0501 ชาย   หญิง  
JD 0502 ชาย   หญิง  
JD 0503 ชาย นายพพยัคฆ์ พิทักษ์เตชกุล หญิง นางสา เทพเสน,นางศรีแพร แสงศรีจันทร์
JD 0504 ชาย นายวันชัย รุ่งรัตน์มณีมาศ หญิง  
JD 0505 ชาย นายวิชิต ณ.พายัพ หญิง นางละเมียด องอาจ
JD 0506 ชาย นายวิษณุ อรรณมล หญิง นางวิระวัลย์ ปิยะพันธุ์
JD 0507 ชาย นายทรงพันธ์ ติยานนท์ SC6403-0016 หญิง นางฤดีมล จำนงค์รักษา
JD 0508 ชาย   หญิง  
JD 0509 ชาย   หญิง  
JD 0510 ชาย   หญิง  
JD 0511 ชาย   หญิง  
JD 0512 ชาย   หญิง  
JD 0513 ชาย   หญิง  

แถวที่ 6

JD 0601 ชาย   หญิง  
JD 0602 ชาย   หญิง  
JD 0603 ชาย   หญิง  
JD 0604 ชาย SC6309-0538 หญิง น.ส.สมบัติ ศรีเผ่าเอี่ยม
JD 0605 ชาย SC6309-0539 หญิง น.ส.สำรวย แก้วบัณฑิต
JD 0606 ชาย SC6310-0122 หญิง น.ส.สิริรัศมิ์ พันธุ์ชัย
JD 0607 ชาย นายสมพร เหมือนพระ SC6403-0349 หญิง นางพยอม เหมือนพระ
JD 0608 ชาย   หญิง  
JD 0609 ชาย   หญิง  
JD 0610 ชาย   หญิง  
JD 0611 ชาย   หญิง  
JD 0612 ชาย   หญิง  
JD 0613 ชาย   หญิง  

แถวที่ 7

JD 0701 ชาย   หญิง  
JD 0702 ชาย   หญิง  
JD 0703 ชาย   หญิง  
JD 0704 ชาย นายสรกฤช ฉายอรุณ หญิง SC6311-0168
JD 0705 ชาย นายวสันต์ แสนวงษ์ SC6403-0350 หญิง นางกัลยา แสนวงษ์
JD 0706 ชาย   หญิง  
JD 0707 ชาย   หญิง  
JD 0708 ชาย   หญิง  
JD 0709 ชาย   หญิง  
JD 0710 ชาย   หญิง  
JD 0711 ชาย   หญิง  
JD 0712 ชาย   หญิง  
JD 0713 ชาย   หญิง  

แถวที่ 8

JD 0801 ชาย   หญิง  
JD 0802 ชาย   หญิง  
JD 0803 ชาย   หญิง  
JD 0804 ชาย SC6407-0438 หญิง น.ส.พรรณิการ์ ญาณประภาศิริ
JD 0805 ชาย นายอดิศักดิ์ ญาณประภาศิริ หญิง SC6407-0439
JD 0806 ชาย   หญิง  
JD 0807 ชาย   หญิง  
JD 0808 ชาย   หญิง  
JD 0809 ชาย   หญิง  
JD 0810 ชาย   หญิง  
JD 0811 ชาย   หญิง  
JD 0812 ชาย   หญิง  
JD 0813 ชาย   หญิง  
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 03082021