แถวที่ 01

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 張木強 สมพงษ์ เกษมวรเกียรติ หญิง 鄭麗君 สมคิด แซ่แต้
หลุมที่ 02 ชาย 張木強 สมพงษ์ เกษมวรเกียรติ หญิง 鄭麗君 สมคิด แซ่แต้
หลุมที่ 03 ชาย 陳耀輝 เอี่ยวฮุย แซ่ตั้ง    
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง 冰清楊 เปียเชง แซ่เอี้ย

แถวที่ 02

(1)

หลุมที่ 01     หญิง ลออ สิงห์พิลา
หลุมที่ 02 ชาย 黃汶洛 บุญรอด แซ่อึ้ง    
หลุมที่ 03 ชาย 陳印吉 อึ้งเกียก แซ่ตั้ง หญิง 吕牡丹 โบ๋ตัว แซ่หลือ
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย 李揚雲 เง็กเล้ง แซ่ลี้ หญิง 萧巧素 คาซู่ แซ่เซียว
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  

แถวที่ 03

(1)

หลุมที่ 01 ชาย จื่อเคง แซ่ลิ้ม    
หลุมที่ 02 ชาย ชัชวาล โรจนภานุก    
หลุมที่ 03     หญิง 劉金绿 กิมเล็ก แซ่เล้า
หลุมที่ 04 ชาย 鄭銀維 เหง่งยุ้ย แซ่แต้ หญิง 張瑞英 ซุยเอ็ง แซ่เตียว
หลุมที่ 05 ชาย ตรวจสอบ    
หลุมที่ 06 ชาย 吳乃茲 จื้อ ศิริสูตร์    
หลุมที่ 07 หญิง 周蘭梅 เนี้ยวใหญ่ หญิง 周蘭菊 เนี้ยวเล็ก
หลุมที่ 08 ชาย 孫振華 จิ๋นฮั้ว แซ่ซึง หญิง ลำดวน พือสันเทียะ(ลูกชายอยู่ง้วน)
หลุมที่ 09 ชาย 丘寶狄 ป๋อเต็ก แซ่คู หญิง 劉孺人 อยู่ยิ้ง แซ่เล้า

แถวที่ 04

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 黎日昌 ยิกเชียง แซ่โหล่ย    
หลุมที่ 02 ชาย 邢益豐 เอ็ดพงษ์ แซ่เฮ้ง    
หลุมที่ 03 ชาย 林長豐 เชียงฮง แซ่ลิ้ม หญิง 黄針叻 จำรัส แซ่อึ้ง
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย 吳國強 ชัยณรงค์ อู่อติชาติ    
หลุมที่ 08 ชาย 劉祥錦 เซี่ยงกิ้ม แซ่เล้า หญิง 藍亞妹
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  

แถวที่ 05

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 張炳耀 เป็งเอี๋ยว แซ่เตีย หญิง 李知嫩 ตีนึ้ง แซ่ลี้
หลุมที่ 02 ชาย 林書階 จือไค แซ่ลิ้ม    
หลุมที่ 03 ชาย 王章尚 เจียงเสียง แซ่เฮ้ง หญิง 泰女夜丼 แม่ตัง
หลุมที่ 04 ชาย สุนทร เตียวมานะชัย    
หลุมที่ 05 ชาย 賴夏歌 แฮ่กอ แซ่ไหล หญิง 陳夜鸞 ล้วน แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย เฮียะ แซ่เบ้ หญิง เจริญ มโนไพบูลย์
หลุมที่ 07 ชาย 楊慈光 ฉื่อกวง แซ่เอี้ยว หญิง 巫女夜嗊 ถ่ง แซ่บู้
หลุมที่ 08 ชาย 方光雄 กวงย้ง แซ่ปึง หญิง 林慧姿 ฮุ่ยจือ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  

แถวที่ 06

(1)

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 -   หญิง 黃亞嬌 เกียว แซ่หวอง
หลุมที่ 03 ชาย 林永勉 ย๋งเมี้ยง แซ่ลิ้ม หญิง 李亞圓,劉金彩 อาอี้ แซ่ลี้, กิมใช้ แซ่เล้า
หลุมที่ 04 ชาย 余荔枝 เจี๊ยบกี แซ่อื้อ หญิง 張賽梅 ไซบ๊วย แซ่เตียว
หลุมที่ 05 ชาย 陳春林 ชุงลิ้ม แซ่ตั้ง หญิง 林暹花 เซี่ยมฮวย แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 06 ชาย 陳春林 ชุงลิ้ม แซ่ตั้ง หญิง 林暹花 เซี่ยมฮวย แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย 吳乾祿 เขียนล๊ก แซ่โง้ว    
หลุมที่ 09 ชาย ตั๋ยตี่ แซ่ฉั่ว   ********
หลุมที่ 10 ชาย 陳科溪 บุตรสมพร สิงห์ทอง หญิง หลานเล็ก ผ่องสุวรรณ

แถวที่ 07

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 胡金香 กิมเฮียง แซ่โอ้ว    
หลุมที่ 02   ------ไม่มีคนไหว้------ หญิง ลัดดาวัลย์ นนท์รักษากุล
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 楊碧明 เม้ง แซ่เอี้ย หญิง 歐岳音 อิม แซ่อาว
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย 許亞池 ตี๋ แซ่โค้ว หญิง 泰松嗬 ซ่งฮ้อ ไท
หลุมที่ 07 ชาย 翁梅興 หญิง 陳麗卿
หลุมที่ 08 ชาย ขุดออก 20 เม.ย. 61 - ขุดออก 20 เม.ย. 61
หลุมที่ 09 ชาย สุรัตน์ จารึกศิลป์ หญิง สำราญ ธนูศรี
หลุมที่ 10 ชาย 陳任堅 หยิมเกียง แซ่ตั้ง    

แถวที่ 08

(1)

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 -   หญิง 陳金香 กิมเฮี้ยง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 黃国興 ชาญนรินทร์ จารวัฒน์ - (ก๊กเฮ็งแซ่อื้อ)
หลุมที่ 05 ชาย 盧財音 ไซ่อิ่ม แซ่โล้ยว หญิง 陳福名 ฮกเมี้ย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย 林綿輝 กิ๋มฮุย แซ่ลิ้ม -  
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย ขุดออก 5 พ.ค.62 หญิง ขุดออก 5 พ.ค.62
หลุมที่ 09 ชาย 江繼有 กี่อู๋ แซ่กัง หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย 黄炳泰 สุรชัย อภิชาติวิทยา หญิง 泰沙娘 เสนอ คมสารภัง

แถวที่ 09

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 張通戉 ทองสุข แซ่เตีย -  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 吳金樂 กิมลัก แซ่โง้ว    
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง 江亞嬋 สุพัตรา พัตตานิชานนท์
หลุมที่ 06 ชาย      
หลุมที่ 07 -   หญิง 符金梅 จิตราณี พรหมผล
หลุมที่ 08 ชาย 吳紹來 เสี่ยวไล้ แซ่โง้ว หญิง 林鳳蘭 ฮ่งลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย สุรัตน์ จารึกศิลป์ หญิง สำรวย ธนูศรี
หลุมที่ 11 ชาย 蔡欽再 คิมใจ่ แซ่ฉั่ว -  

แถวที่ 10

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 陳偉昌 อุ๊ยเชียง แซ่ตั้ง -  
หลุมที่ 02 - ******** หญิง ไล่เฮียง แซ่ลี้
หลุมที่ 03 ชาย 周成道 ไพบูลย์ แซ่จิว หญิง ฉวี วัฒนเสนกูล
หลุมที่ 04 ชาย 黃良叠 เลี้ยงทะ แซ่อึ้ง -  
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย 余叨茂 เตี่ยหมง อื้อจรรยา หญิง ประเสริฐ-ประสาร-พิสิทธิ์-มงคล
หลุมที่ 07 ชาย ทองใบ นาคอุไร -  
หลุมที่ 08 ชาย 何敦效 คนเหย้า แซ่โฮ่ -  
หลุมที่ 09 ชาย 劉亞里 อารี แซ่เล้า หญิง 許清香 เฮงเฮียง แซ่โค้ว
หลุมที่ 10 ชาย 蔡漢通 ฮั่งทอง แซ่ฉั่ว -  
หลุมที่ 11 ชาย   หญิง  

แถวที่ 11

(1)

หลุมที่ 01 ชาย 翁庸色 สง่า ศรีวัฒนา หญิง 莊惠娟 ฮุ่ยเกียง แซ่จึง
หลุมที่ 02 ชาย 洪炳隨 เป่งซุ้ย แซ่อั้ง หญิง 泰女夜缴 แก้ว คำรอด
หลุมที่ 03 ชาย เสกสรร สิทธิพงศ์สาร   ********
หลุมที่ 04 ชาย 洪炳隨 เป่งซุ้ย แซ่อั้ง หญิง 泰女夜缴 แก้ว คำรอด
หลุมที่ 05 ชาย 張勝藩 เซ่งพัว แซ่เตีย    
หลุมที่ 06 ชาย 張殿麰 นำชัย บุญชู บรรจง    
หลุมที่ 07 ชาย 吳潮松 เตี่ยซ้ง แซ่โง้ว    
หลุมที่ 08     หญิง 陳嗎拉 มาลา แซ่ตั้ง
หลุมที่ 09 ชาย ย้ายไป A1 แถว 9 หลุม 21 หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย สุวิทย์ ศิริพิทักษ์ชัย หญิง สุภาพร แซ่กัก

แถวที่ 01

(2)

หลุมที่ 01 ชาย 李萬深 หญิง 楊沙真,李亞果
หลุมที่ 02 ชาย 謝亞龍 เล้ง แซ่เจี่ย หญิง 黃亞蘭 หลั่น ฉ่ำสูงเนิน (ลั้ง แซ่อึ้ง)
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 廖興洲 เฮงจิว แซ่เลี่ยว หญิง 泰巴允 ประยูร แซ่เลี่ยว
หลุมที่ 05 ชาย มีศพ (ไม่มีป้ายชื่อ)    
หลุมที่ 06 ชาย 許两傑 เลียกเกี๊ยก แซ่โค้ว หญิง 吳妙英 เมี่ยวเอ็ง แซ่โง้ว
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย 林書亮 จือเหลียง แซ่ลิ้ม หญิง 許玩艺 หงวนจือ แซ่โค้ว
หลุมที่ 09 ชาย พิเชษฐ์ ธนสิริวิคุณ    
หลุมที่ 10 ชาย 巫亜岩 งาม แซ่บู้    
หลุมที่ 11 ชาย 巫漢松 สิงห์ชัย บูรณกุลกิจการ หญิง 余亞清 บุญช่วย เหล็งหวาน
หลุมที่ 12 ชาย สมชัย เอนกธนสุวรรณ    
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 16 ชาย   หญิง  

แถวที่ 02

(2)

หลุมที่ 01 ชาย อุทัย ปทุมรังศรี หญิง ประเสริฐ แซ่เตีย
หลุมที่ 02 ชาย ลิ้มช่งไต๋ แซ่ลิ้ม หญิง ประดับ ตันติโภคา
หลุมที่ 03 ชาย 李维道 ยุ้ยเต๋า แซ่ลี้ หญิง 王艳昭 ชิด ลีลาภูมิสิริ
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 12 ชาย นายเทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี หญิง ภัทรวดี พิทักษ์ปฐพี

แถวที่ 03

(2)

หลุมที่ 01 ชาย ก๋งหย่ง แซ่ก๊วย หญิง 109-05421
หลุมที่ 02 ชาย นายรังสรรค์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล หญิง นางปิ่น เลิศฤทธิ์ศิริกุล 140-06942
หลุมที่ 03 ชาย นายสวอง พวงวงศ์ษา (จอง) หญิง 056/2775 (07/01/60)
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ช/ญ เจริญ-ห่อ ปัญญาธิโป ช/ญ ทองม้วน - อารีย์ ปัญญาธิโป
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 07 ช/ญ เพ่งกิม แซ่เซียว ผวน คนึงเหตุ ช/ญ เพียว-สนุ่น คนึงเหตุ
หลุมที่ 08 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย   หญิง  
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
26062021