แถวที่

01

หลุมที่ 01 ชาย 徐聰記 จ่งกี่ แซ่ซื้อ หญิง 林玉珠 เง็กจู แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 02 ชาย 蓝錫金 เซียะกิม แซ่น้า หญิง 吳賽花 ไซ่ฮวย แซ่โง้ว
หลุมที่ 03 ชาย 鄭叔明 เอ็กเม้ง แซ่แต้ หญิง 王得好 ติกหัว แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 04 ชาย 張顯怡 เหียงอี้ แซ่เตียว หญิง 蔡儀珍 หงี่เตียง แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 05 ชาย 陳芝声 จือเซีย แซ่ตั้ง หญิง 錢淑娟 ซกเกียง แซ่จี้

แถวที่

02

หลุมที่ 01 ชาย 黎日理 เง็กลี้ แซ่โหล่ย หญิง 邢氏 เนี้ยว แซ่เฮง
หลุมที่ 02 ชาย 黄守萬 ซิ่วหวั่น แซ่อึ้ง หญิง 戴賽枝 ไซ่กี แซ่ต่อ
หลุมที่ 03 ชาย 張珂捷 คอเจียบ แซ่เตียว หญิง 莊玉英 เง็กเอ็ง แซ่จึง
หลุมที่ 04 ชาย 林裕成 หยูเส็ง แซ่ลิ้ม หญิง 黄勤樣 เข่งเอี๋ยว แซ่อึ้ง
หลุมที่ 05 ชาย 郭學成 ฮักเซ้ง แซ่ก๊วย หญิง 林如蘭泰夜*黎 อยู่ลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 06 ชาย 翁如潮 ยู่เตี๊ย แซ่เอ็ง หญิง 潘清桃,陳金璇 เซ็งท้อ แซ่พัว
หลุมที่ 07 ชาย 吳仁澤 ยิ่งเจ็ก แซ่โง้ว หญิง 羅臨嬌 หลีมเกียว แซ่ล้อ

แถวที่

03

หลุมที่ 01 ชาย 陳亞豐 อาฮง แซ่ตั้ง หญิง 謝亞嬌 แก้ว แซ่เจีย
หลุมที่ 02 ชาย 梁字保 ยี่เป้า แซ่เนี้ย หญิง 葉香妹 สอง แซ่เฮียบ
หลุมที่ 03 ชาย 王學勝 ฮักเส่ง แซ่เฮ้ง หญิง 張金鸞 กิมล้วน แซ่เตีย
หลุมที่ 04     หญิง 林錦嬌 กิมเกียว แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 05     หญิง 劉秀真 ซิ่วจิน แซ่เล้า
หลุมที่ 06 ชาย 羅義金 หงีกิม แซ่ล้อ หญิง 泰通功 ธงกง ไท้สี
หลุมที่ 07   ขุดออก 20 เม.ย. 61   ขุดออก 20 เม.ย. 61
หลุมที่ 08 ชาย 許 ลัก แซ้โค้ว หญิง 陳 แง้ว แซ่ตั้ง
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 林胜利