แถวที่

01

หลุมที่ 01 ชาย 陳來扶 ไล่ฮู้ แซ่ตั้ง หญิง 林錦蘭,泰娘衛 กิมลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 02 ชาย 許雄烈 ย่งเลียก แซ่โค้ว หญิง 張秋蘭 ซิวลั้ง แซ่เตีย
หลุมที่ 03 ชาย 張娘庭 แม่ทิง แซ่เตีย หญิง 李荔技 เจียบกี แซ่ลี่

แถวที่

02

หลุมที่ 01 ชาย 余立昇 ลิบเซ็ง แซ่อื้อ หญิง 林金蓮 กิมไน้ แซ่อื้อ
หลุมที่ 02 ชาย 陳樹仁 กัวลิ้ม แซ่ตั้ง หญิง 郭金貞,蕭愈娥 กิมเจ็ง แซ่ก๊วย
หลุมที่ 03 ชาย 盧俊明 จุ้นเม้ง แซ่โล้ว หญิง 林燕嬋 อี่เซี่ยง แซ่ลิ้ม

แถวที่

03

หลุมที่ 01 ชาย 許两泉 เหลียงจั๊ว แซ่โค้ว หญิง 李月蘭 บ่วยลั้ง แซ่ลี่
หลุมที่ 02 ชาย 李志詩 จี่ซี แซ่ลิ้ม หญิง 張美鳳 มุยหงษ์ แซ่เตีย
หลุมที่ 03 ชาย 李志宏 จี่เว้ง แซ่ลิ้ม หญิง 張秋心 ชิวซิม แซ่เตีย

แถวที่

04

หลุมที่ 01 ชาย 彭坤興 คุงเฮ็ว แซ่แพ้ หญิง 陸阿棉 อามี๊ แซ่เล็ก
หลุมที่ 02 ชาย 卓欽華 คิมฮัว แซ่ตั่วะ หญิง 泰夜*邁 ยาลไม ภินโญ
หลุมที่ 03 ชาย 孫春海 ชงไฮ้ แซ่ซึง หญิง 林碧蘭,鄭賽堅 เพ็กลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 04 ชาย 吳樹騰 สุเท้ง แซ่โง้ว หญิง 泰夜*蓮 ไน้ ไท้สี

แถวที่

05

หลุมที่ 01 ชาย 林煜源 น่ำเป้า แซ่ลิ้ม หญิง 張亞坪,泰通因 เพียงเพ้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 02 ชาย 薛*光榮 กองย้ง แซ่สิ หญิง 陳美清林娘然 หมุยเซ็ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 03 ชาย 黄添財 ทอง แซ่อึ้ง หญิง 李黄母 ไท แซ่ลี้
หลุมที่ 04 ชาย 馬介文 ไก้หุ้น แซ่เบ๊ หญิง 鄭月枝 ง้วยกี แซ่แต้
หลุมที่ 05 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่

06

หลุมที่ 01 ชาย 李兆賢 ประเดิม กองวิบูลศิริ หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 劉東燦 ตังจั่ง แซ่เล้า หญิง 徐文珍 บุ้นเตียง แซ่ซื้อ
หลุมที่ 03 ชาย 何式*拾 ยี่จั๊บ แซ่ฮ้อ หญิง 蔡亞銀 งิ้ แซ่ฉั่ว นางแฉล้ม
หลุมที่ 04 ชาย 譚亞富 ถ่ำฟู แซ่ถ่าม หญิง พิน แซ่ถ่าม

แถวที่

07

หลุมที่ 01 ชาย 郭金水 บุญจูน เทพธวัช หญิง 鄭金蕊 แน่งน้อย เทพธวัช
หลุมที่ 02 ชาย 柯美孝 มุ้ยเฮา แซ่กัว หญิง 章錦蘭,泰夜*拉 กิมลั้ง แซ่เฮียง
หลุมที่ 03 -   หญิง 巫如匡 ยู้โกยง แซ่หู้

แถวที่

08

หลุมที่ 01 ชาย 陳妙高 เมียวกาว แซ่ตั้ง หญิง 黄眼觀,劉緣柳 ก่วง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 02 ชาย 蔡基心 อู๋ แซ่ฉั่ว หญิง 陳惜金 เซี่ยะกิม แซ่ตั้ง
หลุมที่ 03 ชาย 温遠祥 เอี๋ยงเซี้ยง แซ่อุ่น หญิง 蔡深妹 ซิมม่วย แซ่ฉั่ว
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26112020