แถวที่

01

หลุมที่ 01 ชาย 許裕興 อยู่เฮง แซ่โค้ว หญิง 黄通是 ทองศรี แซ่อึ้ง
หลุมที่ 02 ชาย 許興三 เฮงซัม แซ่โค้ว หญิง 陣亞花,泰娘翁,朱巧娥 วอน แซ่แต้, ฮวย แซ่ตั้ง, ขาง้อ แซ่จู
หลุมที่ 03 ชาย 劉山合 ซัวฮะ แซ่เล้า หญิง 鍾來花,杜通奔ไล้ฮวย แซ่เจ็ง, ทองพูน แซ่โต๋ว
หลุมที่ 04 ชาย 鍾榮松 ชาญวิทย์ ชัยชนะวงศาโรจน์ หญิง 張玉卿 จิระพันธุ์ ชัยชนะวงศาโรจน์
หลุมที่ 05 ชาย 黄作哲 เกียรติก้อง กาญจนวัฒนา หญิง 泰嗎尼,許金英 มณี-เปรมจิตต์ กาญจนวัฒนา

แถวที่

02

หลุมที่ 01 ชาย 鍾振丁 เทียม แซ่เจ็ง หญิง 陳亞做 (ตั่ง)
หลุมที่ 02 ชาย 許通裕 ทงอยู แซ่โค้ว หญิง 温惠珍,潘如蘭 มุยเตียง แซ่อุง, อยู่ลั้ง แซ่พัว
หลุมที่ 03 ชาย 李遠德 เอี้ยงเต็ก แซ่ลี้ หญิง 黄福明 หกเม้ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 04 ชาย 張珂濤 พิภพ แซ่เตีย หญิง 莊如嬌 กอบกุล แซ่อึ้ง
หลุมที่ 05 ชาย 林亞苗 อาเหมี้ยว แซ่ลิ้ม หญิง 王仙瑶 เซียงเอี๊ยว แซ่เฮง

แถวที่

03

หลุมที่ 01 ชาย 莊大元 ไต้ง้วน แซ่จึง หญิง 張妙英 เมี่ยวเอ็ง แซ่เตีย
หลุมที่ 02 ชาย 徐振潮 เข่งจุ้ย แซ่ชือ หญิง 胡慈惠
หลุมที่ 03 ชาย 鄭漢生 ฮั่งเซ็ง แซ่แต้ หญิง 李得旺, 蔡得興 เก็กอ๊วง แซ่ลี้, เต็งเฮ็ง แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 04 ชาย 張子雲 จือฮุ้น แซ่เตีย หญิง 劉賽真,林賽鳳 ไซ่เจ็ง แซ่เล้า, ไซ่หงษ์ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 05 ชาย 江廣能 ก๋วงเหน้ง แซ่กัง หญิง 周蕊娘,胡亞尾 หลุยเนี้ยว แซ่จิว, อาบ๊วย แซ่โอ้ว
หลุมที่ 06 ชาย 許文思 บุ้งซือ แซ่โค้ว หญิง 陳巧雲 ขาฮุ้ง แซ่ตั้ง

แถวที่

04

หลุมที่ 01 ชาย 陳建創 เกี้ยงฉ่าง แซ่ตั้ง ตั้งธนาพร หญิง 王敬順,洪桂英 กุยเอ็ง แซ่อั้ง, เก่งสุน แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย 馮玉文 โอ กลางชัยเดช หญิง 徐展粧,許文琴กิมเซ็ง กลางชัยเดช, เตี๋ยงจึง แซ่ชื้อ
หลุมที่ 04 ชาย 馬傑臣 เกียก แซ่เบ้ บุญมานะวงศ์ หญิง 鄭陳光 ตั้งกวง แซ่แต้
หลุมที่ 05 ชาย 周松江 ซ้งกัง แซ่จิว หญิง 元美雲 มุยฮุ้ง แซ่จิว
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  

แถวที่

05

หลุมที่ 01 ชาย 鄭定麓 เตี่ยวล้ง แซ่แต้ หญิง 馬美珠 หมุยจู แซ่เบ้ (เตชะเกรียงไกร)
หลุมที่ 02 ชาย 馬奕廷 เอ็กเท่ง แซ่เบ้ หญิง 吳勤旺 เข่งอ๊วง แซ่โง้ว
หลุมที่ 03 ชาย 陳維明 ยุ่ยเม้ง แซ่ตั้ง หญิง 吳順德 ซุ่นเต็ก แซ่โง้ว (ตังคไชยนันท์)
หลุมที่ 04 ชาย 陳鄰居 ลิ้นกือ แซ่ตั้ง หญิง 劉妙福 เมี่ยวฮก แซ่เล้า
หลุมที่ 05 ชาย 黎登才 โหล่ยเด็งส่าย หญิง 符秀英 ภู่ติ้วเอ็ง
หลุมที่ 06 ชาย 吳銀飲 เหง่งอิ้ม แซ่โง้ว หญิง 泰夜*廷 ถิน แซ่โง้ว

แถวที่

06

หลุมที่ 01 ชาย 馬奕廷 เอ็กเต๊ง แซ่เบ้ หญิง 吳勤旺 ชุนใน้ แซ่โง้ว
หลุมที่ 02 ชาย 陳和宜 ฮั่วหงี้ แซ่ตั้ง หญิง 林玉香 เหง็กเฮียง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 03 ชาย 陳耀欽 เอี่ยวคิม แซ่ตั้ง หญิง 周玉華 เง็กฮั้ว แซ่จิว
หลุมที่ 04 ชาย 詹德臣 เต็กซิม แซ่เจียม หญิง 陳娘白 เนียงเปะ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 05 ชาย 吳名潮 เตี้ยว แซ่โง้ว หญิง 林雪青 เสาะแช แซ่ลิ้ม
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26112020