แถวที่ 20

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 黄源坤 วิชล เรืองแสงทอง หญิง 黄頌邁 สมหมาย เรืองแสงทอง
หลุมที่ 03 ชาย 黄炎龍 จิรวัฒน์ ไชยเรืองวรรณ หญิง 莊惜梅 นิภาพัชสรณ์ ไชยเรืองวรรณ
หลุมที่ 04 ชาย 孫坤亮 คมสัน เมธาวิศาล หญิง 陳嬋香 สุทธาทิพย์ เมธาวิศาล
หลุมที่ 05 ชาย 陳金來 กาญจน์บดี ปัญญาสรณ์ชัย หญิง 樂禾那活里 รัตนาวดี ตันตะปาล
หลุมที่ 06 ชาย สุเทพ ตั้งพจน์ทวีพร หญิง ลัดดา ตั้งพจน์ทวีพร
หลุมที่ 07 ชาย (มนต์ชัย วัฒนศิริวรากุล) หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย นายสุคนธ์ ศิริดำรงค์ศักดิ์ 169/08422 หญิง นางวิไล ศิริดำรงค์ศักดิ์ (26 กย 60)
หลุมที่ 09 ชาย ชวลิต ศุภลักษณ์เมธา หญิง รัตนา ศุภลักษณ์เมธา
หลุมที่ 10 ชาย มานพ กมลกิตติกร หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 12 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย   หญิง  

แถวที่ 21

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย (คุณแพรวบุณย์ ลีลาภูมิสิริ) หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย (นายศุภศักดิ์ ชิ้นศิริ) หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย (นายศุภศักดิ์ ชิ้นศิริ) หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย (นายเล็ก ตั้งนิธินันท์) หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย (นายประยุทธ คงศุภมานนท์) หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย 陳振祥 ซานซานซอง แซ่ซ่าน หญิง 黄丽华เยาวภรณ์ จรัสปรีดาลาภ
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย (ชาตรี ไตรบัญญัติกุล) หญิง  
หลุมที่ 12 ชาย 佃常綠 ชาตรี ไตรบัญญัติกุล หญิง 莊賽珠 จุรีรัตน์ ไตรบัญญัติกุล
หลุมที่ 13 ชาย (ชาตรี ไตรบัญญัติกุล) หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  

แถวที่ 22

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย เอกชัย ตั้งสุริยานนท์ หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย กรกฎ เหล่าจันทร์ หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย ดวงแข นิเวศธนะ หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย สมคนึง หาญทวีพันธุ์ หญิง (เปลี่ยนจากแถว 9/14)
หลุมที่ 08 ชาย 羅巧興 มานพ ล้อทวีสวัสดิ์ หญิง 匿納帕 เนตรนภา ล้อทวีสวัสดิ์
หลุมที่ 09 ชาย สมคนึง หาญทวีพันธุ์ หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 11 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 12 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  

แถวที่ 23

หลุมที่ 01 ชาย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งประเสริฐ หญิง SC6105-0222 12-05-61
หลุมที่ 02 ชาย นายธนาวิทย์ ตั้งประเสริฐ หญิง SC6105-0221 12-05-61
หลุมที่ 03 ชาย นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ หญิง SC6105-0223 12-05-61
หลุมที่ 04 ชาย 許順利 ซุ่นหลี แซ่โค้ว หญิง 甲洛旺
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง ศรีสุดา เลิศยิ่งเจริญชัย
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง ลัดดาวัลย์ ล้อทวีสวัสดิ์
หลุมที่ 07 ชาย คุณจิตติ ศรีพวาทกุล หญิง จิตติ ศรีพวาทกุล
หลุมที่ 08 ชาย คุณจิตติ ศรีพวาทกุล หญิง จิตติ ศรีพวาทกุล
หลุมที่ 09 ชาย คุณจิตติ ศรีพวาทกุล หญิง จิตติ ศรีพวาทกุล
หลุมที่ 10 ชาย คุณจิตติ ศรีพวาทกุล หญิง จิตติ ศรีพวาทกุล
หลุมที่ 11 ชาย คุณจิตติ ศรีพวาทกุล หญิง จิตติ ศรีพวาทกุล
หลุมที่ 12 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย   หญิง  

แถวที่ 24

หลุมที่ 01 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 02 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 03 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 04 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 05 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 06 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 07 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 08 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 09 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 10 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 11 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 12 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
หลุมที่ 13 ชาย วิษณุภัณฑ์ จอง หญิง วิษณุภัณฑ์ จอง
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26112020