แถวที่ 14

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 許崇仁 วิบูลย์ ศรีรังสรรค์ หญิง 姚瑶卿 บุญเรือง ศรีรังสรรค์
หลุมที่ 03 ชาย 王金礱 เจนวิทย์ สิทธิกูลเกียรติ หญิง 娃拉蓬
หลุมที่ 04 ชาย *วรพจน์ อรุณศักดิ์ชัย (จอง) หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย 徐南太 ทรงศักดิ์ สือวงศ์ประยูร หญิง 名宗蓬 จงพร สือวงศ์ประยูร 沈波玉
หลุมที่ 06 ชาย 徐南德 วิรัตน์ สือวงศ์ประยูร หญิง 差暖提 นนธิชา บุญประสิทธิ์
หลุมที่ 07 ชาย 徐南通 วันชัย สือวงศ์ประยูร หญิง 李亞享 วีรยา โชตินานนท์
หลุมที่ 08 ชาย 徐金善 เสียง สือวงศ์ประยูร -  
หลุมที่ 09 ชาย 謝滿洲 มั่วจิว แซ่เจี่ย หญิง 林素缄 อารีรัตน์ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 10 ชาย 李坤炎 กิตติประภาพงศ์ หญิง 張美田
หลุมที่ 11 ชาย 蔡沙叻 สลับ เจริญนันท์ หญิง 李金來 กิมไล้ เจริญนันท์
หลุมที่ 12 ชาย 張金生 ปิยบุตร หิรัญทรัพย์ หญิง 蓬烏媽 อุมาพร สิทธิวัฒนาวงค์
หลุมที่ 13 ชาย 莊標發 เพียวฮวก แซ่จึง หญิง 江秀葉 มะลิ แซ่กัง
หลุมที่ 14 ชาย 陳松龄 มังกร ตั้งธนาพร หญิง 劉華琴 องุ่น พิรัญเจริญ
หลุมที่ 15 ชาย ทวดฮวด บุญเรือง ฯลฯ หญิง ทวดผัน บุญเรือง ฯลฯ
หลุมที่ 16 ชาย บส 198/09883 (22/12/60) หญิง น.ส.ธัญญ์รวี ปัญญาภิรมย์รัฐ
หลุมที่ 17 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 18 ชาย   หญง  

แถวที่ 15

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 林炳存 ไพฑูรย์ ลิ้มประยูรวงศ์ หญิง 蔡雪雲 นิลวรรณ ลิ้มประยูรวงศ์
หลุมที่ 03 ชาย ชุนห์ ศรีสมบูรณ์ หญิง ชวนจิตติ์ ศรีสมบูรณ์
หลุมที่ 04 ชาย ญาติโรงหนังพญาเย็น หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย กิตติ จึงวัฒนาวงค์ หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย 謝文明 สุชาติ บุญญอมรศรี หญิง 韓秀蘭 ติ้วหล่าน บุญญอมรศรี
หลุมที่ 07 ชาย 陳漢英 สุรินทร์ รัตนะคุณชัย -  
หลุมที่ 08 ชาย 蔡樹僑 อภิรมย์ เฉลิมถิรเลิศ หญิง 林木蘭 ลัดดา ลิมป์วรรณธะ
หลุมที่ 09 ชาย ชัยยศ เรืองแสงทอง หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย 王金良 ประสิทธิ์ เฮงอรุณประสาร หญิง 博拉蓬 ภัทระภร เฮงอรุณประสาร
หลุมที่ 11 ชาย 何紹富 สมศักดิ์ หงษาครประเสริฐ หญิง 泰沙邁 สมัย หงษาครประเสริฐ
หลุมที่ 12 ชาย 鄭炳煌 สะอาด ผลาพิบูลย์ หญิง 馮妙蓮 น้อย กลางชัยเดช
หลุมที่ 13 ชาย 陳振輝 จิงฮุย แซ่ตั้ง หญิง 張惠芳 ฮุ่ยฮวง แซ่เตีย
หลุมที่ 14 ชาย 陳作修 สารพัด หญิง 張妙雪
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 16 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 17 ชาย   หญิง  

แถวที่ 16

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 林美燕 หญิง 林美燕 อารีย์ คงกิติมานนท์
หลุมที่ 05 ชาย ปั่น ม่วงไหม ฯลฯ (กรกฏ เหล่าจันทร*์) หญิง ปราณี ม่วงไหม ฯลฯ
หลุมที่ 06 ชาย สุรีมาศ ตั้งติพงศ์กูล* หญิง สุรีมาศ ตั้งติพงศ์กูล*
หลุมที่ 07 ชาย 陳合成 (ตั้งฮะเซ้ง) หญิง 黄賢葉 หมวกเหล็ก
หลุมที่ 08 ชาย 林劉謙 ฉัตรชัย ศรุติลาวัณย์ หญิง 徐喜珍 ฤดี แซ่ชื้อ
หลุมที่ 09 ชาย 許開業 ไคเงี๊ยบ แซ่โค้ว หญิง 鍾春蓮 ชุนไน้ แซ่เจ็ง
หลุมที่ 10 ชาย 曾慧明 (ย้ายจาก 18/13 เทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี) หญิง น.ส.ปุณณภัสสร จนศุภวัฒน์ชัย
หลุมที่ 11 ชาย 張桂和 สมภพ หิรัญทรัพย์ หญิง 余素釵 ซู้เค็ง แซ่อื้อ
หลุมที่ 12 ชาย เจษฎาพัชร์ เจตจรัสโรจน์ หญิง SC6403-0531
หลุมที่ 13 ชาย 張錦成 กิมเซ็ง จามจรีกุล หญิง 李木英 บักเอ็ง แซ่ลี้
หลุมที่ 14 ชาย 黄經智 อำพล พลพานิช หญิง 馬暹珠 วรนุช เกริกอาชาชัย
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 16 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 17 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 18 ชาย   หญง  

แถวที่ 17

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย พงศ์ชาติ เกียรติมณีศรี หญิง โสภา เกียรติมณีศรี
หลุมที่ 05 ชาย ปรีชา ต่วนสวัสดิ์ หญิง ผกา สอดศรี
หลุมที่ 06 ชาย 林偉國 อธิภัทร ภัทรสิริพร หญิง 徐是利 กรสิริ ภัทรสิริพร
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย 李秋忠 ชิวตง แซ่ลี้ (โชคชัยปิยะมงกุฏทอง*) หญิง 鄭巧清 คาเช็ง แซ่แต้
หลุมที่ 09 ชาย (คุณโชคชัย ปิยะมงกุฏทอง) หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย 詹秋國 ชัยพร เครือไวศยวรรณ หญิง 王波勒 กนกกร เครือไวศยวรรณ
หลุมที่ 11 ชาย 張收榮 (ตระกูลเตียว) หญิง 林惜花,泰惜心,馬妹情
หลุมที่ 12 ชาย (นายวีระ ทีปบุญรัตน์) หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย (คุณสมยศ เกียรติมณีศรี) หญิง  
หลุมที่ 15 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 16 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 17 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 18 ชาย   หญง  

แถวที่ 18

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย หยด พิกุล (ชิษณุเกียรติ์ ศีลประสิทธิ์) หญิง บุญสม พิกุล
หลุมที่ 06 ชาย รัฐธรรมนูญ ศีลประสิทธิ์ หญิง ระเบียบรัตน์ โป๊ะเงิน (ธนกฤต วัฒนเวช)
หลุมที่ 07 ชาย เสนาะ ระวีวัฒน์ (มนต์ชัย รัตนศิริวรากุล) หญิง กนกกุล ศรีวิชัย
หลุมที่ 08 ชาย โสภณ วัฒนศิริวรากุล หญิง สุจินดา มาลสุวรรณศรี (สัญญา วิภากุลพิทักษ์)
หลุมที่ 09 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย 王御松(คุณมานพ กมลกิตติกร) หญิง 王蘭香
หลุมที่ 11 ชาย 林裕豐 นายสมบูรณ์ ลิ้มชูวงศ์ หญิง 符英汪 นางเอมอร ลิ้มชูวงศ์
หลุมที่ 12 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย (คุณเทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี) หญิง (คุณภัทรวดี พิทักษ์ปฐพี)
หลุมที่ 15 ชาย (คุณเทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี) หญิง (คุณภัทรวดี พิทักษ์ปฐพี)
หลุมที่ 16 ชาย คุณเก่งกาจ โชติธนชวณิช หญิง เปลี่ยนจาก 15/15=18/15 และเป็น
หลุมที่ 17 ชาย เตชนิธิ พอดี หญง จิรสุดา พอดี
หลุมที่ 18 ชาย   หญิง  

แถวที่ 19

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 06 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย ประสงค์ กมลกิตติกร 213-10649 หญิง  
หลุมที่ 09 ชาย คุณธนสาร วงษ์ธนสุภรณ์ หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย (คุณเทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี) หญิง (คุณภัทรวดี พิทักษ์ปฐพี)
หลุมที่ 11 ชาย (คุณเทอดศักดิ์ พิทักษ์ปฐพี) หญิง (คุณภัทรวดี พิทักษ์ปฐพี)
หลุมที่ 12 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 14 ชาย 莊松元 เจริญ ศรีสุวนันท์ หญิง 鄭佩華 สมสวาท ศรีสุวนันท์
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
15042021