แถวพิเศษ

หลุมที่ 01 ชาย 張禮精 หลีเจ็ง แซ่เตีย หญิง 陳佩環,泰亞連 ป้วยฮ้วง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 02 ชาย 黄七字 เช็ดยี่ แซ่อึ้ง หญิง 徐金微 กิมมุ้ย แซ่ซื้อ
หลุมที่ 03 ชาย 鍾暹江 เซียมกัง แซ่เจ็ง หญิง 黄亞在 โต แซ่อึ้ง

แถวที่ 01

หลุมที่ 01 ชาย 謝金帶 กิมตั่ว แซ่เจี่ย หญิง 張自妹 จื่อหม่วย แซ่เตีย
หลุมที่ 02 ชาย 蔡基心 อู๋ แซ่ฉั่ว หญิง 陳惜金 เซียะคิม แซ่ตั้ง
หลุมที่ 03 ชาย 温歲添 ซ้วยเทียม แซ่อุ่น หญิง 陳瑞玉 ซุ้ยเง็ก แซ่ตั้ง
หลุมที่ 04 ชาย 呂躍色 เอียกเล็ก แซ่หลือ หญิง 陳福名,傅寶英 ปอเอ็ง แซ่โป่ว

แถวที่ 02

หลุมที่ 01 ชาย 許炳源 เป็งง้วน แซ่โค้ว หญิง 韋玉蓮 ใน แซ่อุ้ย
หลุมที่ 02 ชาย 陳金香 เล็ก แซ่ตัน หญิง 泰來足用 ตุ๊ แซ่ตัน
หลุมที่ 03 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย   หญิง  

แถวที่ 03

หลุมที่ 01 ชาย 莊秋坤 ชิวคูณ แซ่จึง หญิง 張秀蕊 ซิ่วลุ้ย แซ่เตีย
หลุมที่ 02 ชาย 曾繁盛 ห่วงเส็ง แซ่จัง หญิง 鄒玉玲 เง็งเล้ง แซ่โจว
หลุมที่ 03 ชาย 吳漢春 พรชัย แซ่โง้ว หญิง 劉桂鳳 ปัทมา แซ่เล้า
หลุมที่ 04 ชาย 鄭克宣 บัญชา ตุลาธรรมธร หญิง 蘇玉貞 มาลี ตุลาธรรมธร
หลุมที่ 05 ชาย   หญิง  

แถวที่ 04

หลุมที่ 01 ชาย 韋瑶俊 เอี่ยวจุ่ง แซ่อุ้ย หญิง 李嬋珍 เซี่ยมเตียง แซ่ลี้
หลุมที่ 02 ชาย 陳海基 ใฮ้กี่ แซ่ตั้ง หญิง 黄玉英 เง็กเอ็ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 03 ชาย 黃玉清 เง็กเช็ง แซ่อึ้ง หญิง 吳菜花 ใช้ฮวย แซ่โง้ว
หลุมที่ 04 ชาย 田壽南 ซิวหน่ำ แซ่เถียน (อำนวย/เนศ) หญิง 張金順 กิมซุ้น พาหิระ (ยงยุทธ/มานพ)
หลุมที่ 05 ชาย 林富綴 ปู่ต่วย แซ่ลิ้ม หญิง 陳如拉 ยู้หล่า แซ่ตั้ง

แถวที่ 05

หลุมที่ 01 ชาย 方義忠 งีตรง แซ่ปึง หญิง 陳玉蘭 เง็กลั้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 02 ชาย 張金松 วิฑูรย์ ตวงวุฒิกุล หญิง 泰威娜 วีนา อ่อนน้อม
หลุมที่ 03 ชาย 吳允波 ประมินทร์ พงศ์นคินทร์ หญิง 許嬋玉 ประวิง สุขสุรินทร์
หลุมที่ 04 ชาย 許德藩 เต็กพวง แซ่โค้ว หญิง 周寶香 ปอเฮียง แซ่จิว
หลุมที่ 05 ชาย 陳楚璧 ชอเปียะ แซ่ตั้ง หญิง 李亞烈,黄惠心 หุยซิม แซ่อึ้ง

แถวที่ 06

หลุมที่ 01 ชาย 林炎旭 ชาญ แซ่ลิ้ม หญิง 蔡淑貞 สุวรรณ แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 02 ชาย 蔡士恒 ซื่อเฮง แซ่ฉั่ว "วิวรรธนวรางค์" หญิง 吳惠芳 ฮุ่ยฮวง แซ่โง้ว
หลุมที่ 03 ชาย 陳書恒 เนียมประดิษฐ์ งามศรัทธา หญิง 蔡綠屏 นิลภารักษ์ งามศรัทธา
หลุมที่ 04 ชาย 莊奕坤 อรุณ จึงสวัสดิ์เมธา หญิง 林紹霞 เยาวณี จึงสวัสดิ์เมธา
หลุมที่ 05 ชาย 張芝蘊 บำรุง จงเป็นสุขเลิศ หญิง 胡暹英 เซี่ยมเอ็ง แซ่โอ้ว

แถวที่ 07

หลุมที่ 01 ชาย 張安庭 ออนถิ่น แซ่จอง หญิง 古香妹 อาเฮียง แซ่กู้
หลุมที่ 02 ชาย 謝茂華 มงคล แซ่เจี่ย หญิง 許嬋貞 สุวรรณ แซ่โค้ว
หลุมที่ 03 ชาย 劉茲諏 ฮ้วนเม้ง แซ่หลิว หญิง 鄒芝花 ชูฟ้า เซี้งแจ้ว
หลุมที่ 04 ชาย 張炎貴 เอี่ยมกุ่ย แซ่เตีย หญิง 林秋英 สมพิศ พิชิตพร

แถวที่ 08

หลุมที่ 01 ชาย 劉祥村 เซี่ยงชึง แซ่เล้า หญิง 余秀娥 ซิ่วง้อ แซ่อึ้อ
หลุมที่ 02 ชาย 鍾暹財 เซี่ยมใช้ แซ่เจ็ง หญิง 羅夜蘭 ลั้ง แซ่ล้อ
หลุมที่ 03 ชาย 莊房旭 ปางเฮี๊ยะ แซ่จึง หญิง 蕭美青 มุยแช แซ่เซียว
หลุมที่ 04 ชาย 劉端正 ตวงเจี่ย แซ่เล้า หญิง 黄如花 อยู่ฮวย แซ่อึ้ง (วันชัยลาภจิตรกุศล)
หลุมที่ 05 ชาย 梁錦標 กิมเพียว ศิริรุ่งสกุลวงศ์ หญิง 鄭金清 พิมพ์พรรณ์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์
หลุมที่ 06 ชาย จอง หญิง  
หลุมที่ 07 ชาย จอง หญิง  
หลุมที่ 08 ชาย 黄瑜耀 ประทอวน อิงโชติศักดิ์ หญิง 洪素香 ซูเฮียง แซ่อั้ง
หลุมที่ 09 ชาย 高国安 ก๊กอัง แซ่กอ -  
หลุมที่ 10 ชาย 黄美松วนสิทธิ์ สิทธิยานนท์กร หญิง 張玉英เง็กเอ็ง แซ่เตีย
หลุมที่ 11 ชาย ว่าง หญิง  

แถวที่ 9

หลุมที่ 01 ชาย   หญิง  
หลุมที่ 02   鄭琼珍
หลุมที่ 03 陳建銘 โกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์ เคว้งเตียง แซ่แต้,อำนวย รักมนุษย์
หลุมที่ 04   泰庵蕾
หลุมที่ 05    
หลุมที่ 06 ชาย 韋和豐 เอี้ยวกัง แซ่อุ้ย หญิง 張嬋枝 เซี่ยมกี แซ่เตีย
หลุมที่ 07 ชาย ศุภโชค พิบูลนิยม หญิง กาญจนา วิมลเฉลา
หลุมที่ 08 ชาย 陳隆全 หลงเฉียน แซ่ตั้ง (ลูกฉิคยิ้น แซ่ตั้ง) หญิง 黄隔英,張限花 กั๊กยิ้น แซ่อึ้ง, ห่านฟ้า แซ่เตีย
หลุมที่ 09 ชาย 陳栢洲 เป็กจิว แซ่ตั้ง หญิง 劉巧珍 ขาเตียว แซ่เล้า
หลุมที่ 10 ชาย 呂先瀛 ซินหยิ่น แซ่หลู่ หญิง 陳金英 กิมเอ็ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 11 ชาย 林木賢 วัฒนา เทพาวราพฤกษ์ หญิง 黄嬋雲 กรุณา แซ่อึ้ง
หลุมที่ 12 ชาย 陳建創 ตั่งธนาพร หญิง 王敬順,洪桂英
หลุมที่ 13 ชาย 陳亞坤 ชาญ เนียมประดิษฐ์ หญิง 高麗貞 จินตนา กอตระกูล
หลุมที่ 14 ชาย ว่าง หญิง  
หลุมที่ 15 ชาย 陳耀華 ลูกพญาเย็น - -

แถวที่ 10

หลุมที่ 01 ชาย สหสันต์ หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย สหสันต์ หญิง  
หลุมที่ 03 ชาย สหสันต์ หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 孫振隆 จิตรณรงค์ กิตติพิบูลย์ หญิง 陳金蕊 เล็ก กิตติพิบูลย์
หลุมที่ 05 ชาย 蘇定瓊 พิริยะอารยะกูล,แสนมั่นคงสุข หญิง 周鳳桂 จิวะวิทูรกิจ
หลุมที่ 06 ชาย 莊徵清 เต็งเช็ง แซ่จึง หญิง 張巧鳳 คาหงษ์ แซ่เตีย
หลุมที่ 07 ชาย 李錦龍 วิชัย ลี้ศักดิ์สกุล หญิง 江金鳳 กิมหงษ์ แซ่กัง
หลุมที่ 08 ชาย 徐贊台 จังไท้ แซ่ชือ หญิง 黄暹金 สุจินต์ แซ่อึ้ง
หลุมที่ 09 ชาย 蔡振德 จิ้งเต็ก แซ่ฉั่ว หญิง 馬幼晶 อิ่วเจีย แซ่เบ้
หลุมที่ 10 ชาย 潘江洲 อำพล อินธิตานนท์ หญิง 林玉鳳 สุนทรี แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 11 ชาย 鍾欽耀 สมชัย ทวีผล หญิง 黄月琴,周巧珍 มณี จิวทองสุข
หลุมที่ 12 ชาย 陳裕木 วัชรินทร์ กุลรัตนสินสุข หญิง 郭慧端 ทิพรัตน์ กุลรัตนสินสุข
หลุมที่ 13 ชาย 陳德財 จิตรชัย วัฒนสาครศิริ หญิง 羅惠龍 ฮุยเล้ง แซ่ล้อ
หลุมที่ 14 ชาย 李波金 ปอกิม แซ่ลี้ หญิง 周嬋鳳 เซี่ยมหงษ์ แซ่จิว
หลุมที่ 15 ชาย 方嘻合 บุตร แซ่ฮึง หญิง 楊妙旁,泰娘綠 เมย่าพั้ง แซ่เอี๊ย, เล็ก
หลุมที่ 16 -   หญิง 鄭蘭嬌 เพ็ญนภา โรจนรังสิมันตุ์
หลุมที่ 17 ชาย 范高柏 สมจิตต์ สาจิตสิทธิ์ หญิง 泰嗎哩 มาลี สาจิตสิทธิ์

แถวที่ 11

พิเศษ 01 เปล่า 林继烈 เดชา ลิ้มปัญญาเลิศ เปล่า 方惠娥 วิไล ลิ้มปัญญาเลิศ
พิเศษ 02 ชาย 林继烈 เดชา ลิ้มปัญญาเลิศ หญิง 方惠娥 วิไล ลิ้มปัญญาเลิศ
พิเศษ 03 เปล่า 林继烈 เดชา ลิ้มปัญญาเลิศ เปล่า 方惠娥 วิไล ลิ้มปัญญาเลิศ
หลุมที่ 01 ชาย 林漢成 ชัยกฤษณ์ ลิมป์วรรณธะ หญิง 倪吟粧 อรนุช เฮงอรุณประสาร
หลุมที่ 02   ว่าง   ว่าง
หลุมที่ 03 ชาย 翁炎明 ธวัชชัย ธนปิยะวณิชย์ หญิง 陳秀綠 ซิ่วเล็ก ธนปิยะวณิชย์
หลุมที่ 04 ชาย 林鎮清 สมพงษ์ บุญธรรมจินดา หญิง 陳素真 จินตนา พัชรประกิติ
หลุมที่ 05 ชาย 陳巴碩 ประสิทธิ์ เจริญทรัพย์ หญิง 黄春蘭 ชุงลั้ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 06 ชาย 周德彬 รุ่งโรจน์ จิวะวิทูรกิจ หญิง 蘇玉英 ยุวดี จิวะวิทูรกิจ
หลุมที่ 07 ชาย 江仕翼 ชูชาติ ชัยกังวาฬ หญิง 劉金如 ยุรินทร์ แซ่เล้า
หลุมที่ 08 ชาย เกษม ศรีกัลยาณบุตร จอง หญิง  
หลุมที่ 09 ชาย หมอเกรียงไกร จอง หญิง  
หลุมที่ 10 ชาย จอง หญิง นางสุพิน วิวัฒน์มนัสสกุล
หลุมที่ 11 ชาย นายพิชัย เทพอารักษ์กุล จอง หญิง  
หลุมที่ 12 ชาย นายวิชัย เทพอารักษ์กุล จอง หญิง นางปทุมภรณ์ เทพอารักษ์กุล
หลุมที่ 13 ชาย 鍾志榮 เหว่ง แซ่จัง หญิง 李兆珍 ซิวจิน แซ่ลี้
หลุมที่ 14 ชาย 李應龍 เอ็งเล้ง แซ่ลี้ หญิง 伍妹妮 หมวยนี้ แซ่โหงว
หลุมที่ 15 ชาย 王文輝 มานพ หญิง 許樂差茂
หลุมที่ 16 ชาย 曾銀曹 ศักดิ์ศิริ เจนวัฒนะมงคล   劉阿粉 ภา เจนวัฒนะมงคล

แถวที่ 12

หลุมที่ 01 ชาย 黄巴功 พงษ์ปกรณ์ อติพงศ์ชัย หญิง 泰能是 เจริญศรี ทรัพย์ประเสริฐ
หลุมที่ 02 ชาย 朱漢城 บัญชา จารุรัตนาภรณ์ หญิง 李金蓮 วิภา จารุรัตนาภรณ์
หลุมที่ 03 ชาย 张声耀 เรวัต สายพานวิทยา จอง หญิง  
หลุมที่ 04 ชาย 賴娘惜 เนี้ยเซียะ แซ่ไหล หญิง 李延蓮 เอี๋ยงไน้ แซ่ลี้
หลุมที่ 05 ชาย 泰頌邁 สมหมาย ศรีมานพ หญิง 羅巧雲 เบญจวรรณ แซ่ล้อ
หลุมที่ 06 ชาย 陳炳發 ธีรวัฒน์ สิริสมพิพัฒน์ หญิง 莊靜君 ปวันรัตน์ สิริสมพิพัฒน์
หลุมที่ 07 ชาย วิวัฒน์ ตั้งฐานันดร หญิง กณภา แซ่ล้อ
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26112020