แถวที่

01

พศ-01/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-01/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย 歐丁松 เต็งซ้ง แซ่เอา หญิง 藩帕容 พยอม แซ่เอา
หลุมที่ 2 ชาย 蔡錦鐘 กิมเจ็ง แซ่ฉั่ว หญิง 鍾如蓮 ยู้ไน้ แซ่เจ็ง
หลุมที่ 3 ชาย 洪開舉 ไคกื้อ แซ่อั้ง หญิง 楊粉姜 ฮุ่งเกียง แซ่เอี้ย
หลุมที่ 4 ชาย 王開會 ไคอ๋อย แซ่เฮ้ง หญิง 謝美姻 มุ่ยอิง แซ่เจี่ย
หลุมที่ 5 ชาย 張志强 จี่เคี้ยง แซ่เตีย หญิง 曾瑞音 สุขอิม แซ่จัง
หลุมที่ 6 ชาย 張鳴存 เม้งซุ้นกง แซ่เตียว หญิง 陳美姬,曾賽英 มุ่ยกี แซ่ตั้ง,ไซ้เอ็ง แซ่จัง

แถวที่

02

พศ-02/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-02/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย 馬步墀 โป่วไซ แซ่เบ้ หญิง 周賽珍 ไซ้เตียง แซ่จิว
หลุมที่ 3 ชาย 韓泰元 ไท้หย่าน แซ่ห่าน หญิง 符姐次 ยี้ ภูวสวัสดิ์
หลุมที่ 4 ชาย 鄭清魚 เช็งฮื้อ แซ่แต้ หญิง 温女夜就 แม่อิ๋ว ผลาพิบูลย์
หลุมที่ 5 ชาย (น้องเซี๊ยะง่วนเฮง จอง) หญิง ---ที่ว่างเปล่า---
หลุมที่ 6 ชาย 佘春祺 เกียรติชัย ชนาเทพาพร หญิง 林麗君 ครรชนี ชนาเทพาพร
หลุมที่ 7 ชาย 林巧為 อุ้ย แซ่ลิ้ม หญิง 盧金來 กัลยา อนิวัตกูชัย
หลุมที่ 8 ชาย 陳茂源 หมงง้วน แซ่ตั้ง หญิง 彭妙香,泰汶畣 เหมี๋ยวเฮียง แซ่แพ้,บุญมี

แถวที่

03

พศ-03/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-03/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย 饒蘊麟 อุ่ยหลิน แซ่เหงี้ยว หญิง 馮細花 สร้อยฟ้า แซ่ปัง
หลุมที่ 3 ชาย 丁權欽 ค้วงคิม แซ่เต็ง หญิง 曾清琴,許亞綠 สมบุญ ศิริพูนวิวัฒน์
หลุมที่ 4 ชาย 王仲光 กวง แซ่เฮง หญิง 劉亞尾 บ๊วย แซ่เล้า
หลุมที่ 5 ชาย 佘春惠 ชูเกียรติ ชนาเทพาพร หญิง 謝瑞英,謝玉香 สุวรรณี จีระพรมงคล-สุนี มงคลสุวรรณ
หลุมที่ 6 ชาย 佘勉禮 เหมียงโหล่น แซ่เซี๊ย หญิง 劉蓉只 ย่งจี้ แซ่เล้า
หลุมที่ 7 ชาย 佘宜松 งี่ซ้ง แซ่เซี้ย หญิง 陳清蓮 เช็งไน้ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 8 ชาย 周長綢 เซี่ยงต้า แซ่จิว หญิง 李巧英,陳瑞香 ขาเอ็ง แซ่ลี้,ซุ่ยเฮียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 9 ชาย 劉兆賢 เฉวียน ปีสิริกานต์ หญิง 馬少瑩 สุยินดี มาสุธน

แถวที่

04

พศ-04/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-04/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-04/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย 雷玉華 ยุกฝ่า แซ่หลุ่ย หญิง 玫腊邁 ละมัย บุญมา
หลุมที่ 3 ชาย 莊桂岳 งัก จินดาไพศาล หญิง 柯金倩 วาสนา ห้องใส
หลุมที่ 4 ชาย 李吳旺 โง่วหวด แซ่ลี้ หญิง 周娸鳳 คี่หงษ์ แซ่จิว
หลุมที่ 5 ชาย 陳吉湖 กิ๊กโอ แซ่ตั้ง หญิง 蕭御蘭鄭攀枝 งื้อลั้ง แซ่เซียว,พังกี แซ่แต้
หลุมที่ 6 ชาย 張進來 จีนไล้ แซ่เตียว หญิง 黄淑鍼,陳瑞柿,泰通木 ซกเคี้ยม,สาย,ทองมาก
หลุมที่ 7 ชาย 張珂置 คอตี๋ แซ่เตียว หญิง 莊淑妙 ซกเหมียว แซ่จึง
หลุมที่ 8 ชาย 周成補 เซ่งโบ้ แซ่จิว หญิง 雲大娘,吳來舅 ฮุ้นตั่วเนี้ยว, โก้วไล่กู๋
หลุมที่ 9 ชาย 鄭景星 ลี้จั๊ว แซ่แต้ หญิง 陳順興 ยู่ลั้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 10 ชาย 劉子廷 จูเท้ง แซ่เล้า หญิง 謝满英 เจียสี แซ่เจี่ย

แถวที่

05

พศ-05/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-05/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-05/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย 黎曰武 โหล่ยเอี๊ยกบู้(ปิยะ,ปราโมทย์) หญิง 韓愛梅 หันว่ายม่วย(ปกรณ์,ประเวศน์)
หลุมที่ 3 ชาย 王錦豐 เดชา เชาว์มานะเดช หญิง 雷何英 จินดา แซ่หลุ่ย
หลุมที่ 4 ชาย 蕭金福 ใจ สุราฤทธิ์ หญิง 鄭油甘,陳金英 อิ่วกำแซ่แต้ เอ็งสุราฤทธิ์
หลุมที่ 5 ชาย 江炳昌 อุดม วงศ์วณิชกังวาฬ หญิง 李彩霞 ไฉ่เฮี๊ย แซ่ลี้
หลุมที่ 6 ชาย 胡順盛 ซุ่นเส็ง แซ่โอ้ว หญิง 許賽英 ไส้เอ็ง แซ่โค้ว
หลุมที่ 7 ชาย 朱竹枝 เต็กกี แซ่จู หญิง 張賽花 ใส้ฮวย แซ่เตีย
หลุมที่ 8 ชาย 陳賢通 หญิง 許賽月
หลุมที่ 9 ชาย 張愈來 หยูไล้ แซ่เตีย หญิง 陳惠娥,吳秀英,黄路力,黄红記 โง้วซิ่งเจ็ง,ตั้งหุยง้อ,อึ้งโห่ลจัก
หลุมที่ 10 ชาย 林民泰 เม่งไทย แซ่ลิ้ม หญิง 許秋嬋,羅玉葉 โค้วซิ่วเซี้ยม,อึ้งอั่กกี,ล้อเง็กเฮี๊ยะ
หลุมที่ 11 ชาย 胡亞羅 อาล้อ แซ่โอ้ง หญิง 佘金蓮 กิมไน้ แซ่เซี้ย (แม่หลาบ)

แถวที่

06

พศ-06/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-06/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-06/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-06/04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย 陳松材 สมชาย กาญจนจารุรัตน์ หญิง 張惠玲 วัชรินทร์ แซ่เตีย
หลุมที่ 3 ชาย 李庭榜 เท้งปั้ง แซ่ลี้ หญิง 吳蘭香 หลั่งเฮียง แซ่โง้ว
หลุมที่ 4 ชาย 梁秀章 ซิ่วเจียง แซ่เนี่ยว หญิง 孺李大 ตั่วยู้ แซ่ลี้
หลุมที่ 5 ชาย 周慶山 ฮวนจือ แซ่จิว หญิง 林賽音 อึ้ม แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 6 ชาย 李時添 ซี้เทียม แซ่ลี้ หญิง 許秀鳳 วิ้วหงษ์ แซ่โค้ว
หลุมที่ 7 ชาย 范亞河 อาฮ้อ แซ่หวม หญิง 陳美香 มุ่ยเฮียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 8 ชาย 江繼坤 กี่คุง แซ่กัง หญิง 張嬋蘭,陳快來,鄭亞鮮 แต้อาโก้ย,เตียเซี่ยมลั้ง,ตั้งด้วยไล้
หลุมที่ 9 ชาย 吳陳傑 ตั้งเกี๊ยก แซ่โง้ว หญิง 陳暹蘭 เซี่ยมลั้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 10 ชาย 江元宗 ง้วงจง แซ่กัง หญิง 鄭羌娘 ขิง แซ่แต้
หลุมที่ 11 ชาย 陳媽城 มาเซีย แซ่ตั้ง หญิง 張金花 กิมฮวย แซ่เตีย
หลุมที่ 12 ชาย 邱紹木 เสี้ยวบัก แซ่คู หญิง 林賽琴 ไซ่คิ้ม แซ่ลิ้ม

แถวที่

07

พศ-07/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-07/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-07/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-07/04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-07/05 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย 羅炳江 เทียนไชย เลิศไชยภัณฑ์ หญิง 盧雁珍 วิภา แซ่โล้ว
หลุมที่ 2 ชาย 羅振興 จินเฮง แซ่ล้อ หญิง 楊細娥 สร้อยง้อ แซ่เอี๊ย
หลุมที่ 3 ชาย 李應寬 เอ็งควง แซ่ลี้ หญิง 陳女夜政 แจ่ม แซ่ตั้ง
หลุมที่ 4 ชาย 何長榮 เชี่ยงเว้ง แซ่ฮ้อ หญิง 馬玉珠 เง็กจู แซ่เบ้
หลุมที่ 5 ชาย 李亞合目个 มี แซ่ลี้ หญิง 陳亞賴 ไฉน แซ่ตั้ง
หลุมที่ 6 ชาย 陳卡漁 คาฮื้อ แซ่ตั้ง - -
หลุมที่ 7 ชาย 陳景民 เก่งมิ้ง แซ่ตั้ง หญิง 吳美蘭 มุ่ยลั้ง แซ่โง้ว
หลุมที่ 8 ชาย 許粮儀 เนี้ยวงี้ แซ่โค้ว หญิง 張俊娟 จุ่นเกียง แซ่เตีย
หลุมที่ 9 ชาย 鄭国生 ก๊กเซง แซ่แต้ หญิง 馬南成 น่ำเซิ้ง แ่เบ้
หลุมที่ 10 ชาย 鄭海南 นำ แซ่แต้ หญิง 温已鳳 กีฟุ้ง แซ่อุ่น
หลุมที่ 11 ชาย 林潮松 เตี่ยซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 陳巧圓 บาอี้ แซ่ตั้ง

แถวที่

08

พศ-08/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/05 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/06 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-08/07 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย 張珂才 คอใช้ แซ่เตีย หญิง 許淡霞 ต้าเฮี๊ย แซ่โค้ว
หลุมที่ 2 ชาย 連樹德 ซู่เต็ก แซ่เลี้ยง หญิง 李培娟 มัณฑนา เลี้ยงรัตนานนท์
หลุมที่ 3 ชาย 何暹珍 เซี่ยมเตียง แซ่ฮ้อ หญิง 李定玉 เตี่ยเง็ก แซ่ลี้
หลุมที่ 4 ชาย 黃再鴻 ไจ้ฮง แซ่อึ้ง ด.ช.จิระศักดิ์ หญิง 張亞蘭,周掌珠 ลั้งแซ่เตียว,เจียจู แซ่จิว
หลุมที่ 5 ชาย 黃氶標 เซ่งเพียว แซ่อึ้ง หญิง 陳順蓮 ซุ่นเหรียญ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 6 ชาย 林两蔬 เหลียงซอ แซ่ลิ้ม หญิง 劉暹枝 เซียมกี แซ่เล้า
หลุมที่ 7 ชาย 馬植之 ซิกจือ แซ่เบ้ หญิง 鄭福壽 ฮกซิ่ว แซ่แต้
หลุมที่ 8 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 9 ชาย 譚良禎 ถ่ำเฮาเชียง ต้นสกล "พิมพ์พิไล" หญิง 吕悦帨 หลุยกำหยิบ
หลุมที่ 10 ชาย 許亞正 อาเจียง แซ่โค้ว หญิง 陳來嬌 ไล่เกียง แซ่ตั้ง

แถวที่

09

พศ-09/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/05 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/06 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/07 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-09/08 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย 陳瑞和 ซุ่ยฮั้ว แซ่ตั้ง หญิง 候亞梅 อาบ๊วย แซ่เฮ้า
หลุมที่ 2 ชาย 黄松炎 ซ่งเอี่ยม แซ่อึ้ง หญิง 王麗英 สมจิตร วศินชัชวาล
หลุมที่ 3 ชาย 林楚興 ศิริศักดิ์ เวฬุกนกจิตร์ หญิง 韋愛葉 ประทุม เวฬุกนกจิตร์
หลุมที่ 4 ชาย 林豪業 เฮ้าเงี๊ยบ ศิริพรมงคล หญิง 郭賽賢 ไซ้เฮี้ยง แซ่ก๊วย
หลุมที่ 5 ชาย 杜再興 อดิเรก วงษ์ธนสุวรรณ หญิง 馬雪嬌 สมศรี สินธนพันธ์
หลุมที่ 6 ชาย 吳世雅 ตี๋หย่า แซ่โหงว หญิง 符金蘭 กิมหลั่น แซ่ภู่
หลุมที่ 7 ชาย 李利坤 วีคุณ แซ่ลี้ หญิง 泰娘祿 หลอด ธนศิริวิคุณ
หลุมที่ 8 ชาย 林速江 สมศักดิ์ ทรัพย์ปราการ หญิง 王賽吟 วิไล ทรัพย์ปราการ
หลุมที่ 9 ชาย เด่นบูติก หญิง เด่นบูติก
หลุมที่ 10 ชาย 王文城 บุ่งเซี้ย แซ่เฮ้ง หญิง 李亞奈 อาไหน แซ่ลี้

แถวที่

10

พศ-10/01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/02 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/03 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/05 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/06 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/07 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
พศ-10/08 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 1 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 2 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 3 ชาย 馬偉財 วิชัย มณีรัตนะกูล (SC6404-0490) หญิง 韋金馨 นันทิพา มณีรัตนะกูล (SC6404-0490)
หลุมที่ 4 ชาย มนตรี งามประเสริฐพงศ์ (SC6404-0489) หญิง วรนิจ งามประเสริฐพงศ์ (SC6404-0282)
หลุมที่ 5 ชาย 馬偉財 วิชัย มณีรัตนะกูล (62010490) หญิง 韋金馨 นันทิพา มณีรัตนะกูล (62010490)
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
30042021