แถวที่ 22

(5 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 廖上水 เซี่ยงจุ้ย แซ่เหลี่ยว หญิง 楊亞白 อาแป๊ะ แซ่เอียว
หลุมที่ 02 ชาย พลศักดิ์ เกียรติมณีศรี หญิง สมจิตร เกียรติมณีศรี
หลุมที่ 03 ชาย 陳義强 ชาญ บูรพากูล หญิง 泰拉汪 ลาวัณณ์ จันทร์โอ
หลุมที่ 04 ชาย 蔡炳記 เป้งกี่ แซ่ฉั่ว หญิง 鄭淑貞,泰夜*菊 เกตุ แซ่ฉั่ว, ซกเจ็ง แซ่แต้
หลุมที่ 05 ชาย 羅惠松 ฮุ่ยซง แซ่ล้อ หญิง 蔡人〈足用〉 หลา แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 06 ชาย 吳武高 บูกาว แซ่โง้ว หญิง 劉碧雲 เพ็กฮุ้ง แซ่เล้า
หลุมที่ 07 ชาย นายเรืองศักดิ์ ล้วนวุฒิ หญิง นางยุวดี แซ่ล้อ
หลุมที่ 08 ชาย 温石崇 เจียะซ้ง แซ่อุ่น หญิง 卓丁姐 ตา ภิญโญ
หลุมที่ 09 ชาย 陳㨗興 เฉียนฮิน แซ่ฉิ่น หญิง 侯鳳英 ฝุ้งอิน แซ่เห่ว
หลุมที่ 10 ชาย 紀綠周 วิโรจน์ นิเวสพงษ์ศักดิ์ หญิง 張雪清 ลัดดาวัลย์ แซ่เตีย
หลุมที่ 11 ชาย 藍寶祥 ป้อเซี้ยง แซ่น้า หญิง 謝嬋香 เซียมเฮียง แซ่เจี่ย
หลุมที่ 12 ชาย 羅堯敏 บุญธรรม เลิศฤทธิพงศ์ หญิง 沈集禾 จิตรา เลิศฤทธิ์พงศ์
หลุมที่ 13 ชาย 田湖溪 ฟูเค็ง แซ่เถียน หญิง 蔡春香 ชุนเฮียง แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 14 ชาย 丘清城 เช็งเซี๊ยะ แซ่คู หญิง 彭秀美 ซิ้วมุ่ย แซ่แพ้

แถวที่ 23

(4 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 廖朝潮 เฉี่ยวเตี๋ย แซ่เหลียว หญิง 杜亞賽 อาไก่ แซ่โต๋ว
หลุมที่ 02 ชาย 陳錫坤 สุขสิน อิสสระเสนารักษ์ -  
หลุมที่ 03 ชาย 陳贊春 จั้งชุง แซ่ตั้ง หญิง 周雪玉,劉娘丕 อึ้งสี แซ่จิว, เนี้ยวพี้ แซ่เล้า
หลุมที่ 04 ชาย 羅亞欽 คิ้ม แซ่ล้อ หญิง 陳夜*鳳 หงษ์ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 05 ชาย 劉富順 ปู่สูง แซ่เล้า หญิง 李群田 ค้งชั้ง แซ่ลี้
หลุมที่ 06 ชาย 黄拾壹 จับอิก แซ่อึ้ง หญิง 丁女党 หนึงตั้ง แซ่เต็ง
หลุมที่ 07 ชาย 林楚盛 ทรรณ์ เวฬุกนกจิตร์ -  
หลุมที่ 08 ชาย 林潤屋 ยุ่งอก แซ่ลิ้ม -  
หลุมที่ 09 ชาย 林田赤 ชั้งเซียะ แซ่ลิ้ม หญิง 黄東梅 ตังบ๊วย แซ่อึ้ง
หลุมที่ 10 ชาย 林潤生 ยุ่งเซ็ง แซ่ลิ้ม หญิง 盧賽花 มาลี เวฬุกนกจิตร์
หลุมที่ 11 ชาย 盧木清 บักเช็ง แซ่โล้ว หญิง 蔡秀葉 ซิ่วเอียะ แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 12 ชาย มีจอง หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย 陳桂南 ทวีชัย เอนกธนสุวรรณ หญิง 金嬋蘭 อรวรรณ แซ่กิม
หลุมที่ 14 ชาย 陳保城 เป้าเซีย แซ่ตั้ง หญิง 張淑貞 ซกเจ็ง แซ่เตีย

แถวที่ 24

(3 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 黄德實 เต็กซิก แซ่อึ้ง หญิง 謝素吟 ซู่งิ้ม แซ่เจี่ย
หลุมที่ 02 ชาย 劉森平 ซิมเพ้ง แซ่เล้า หญิง 周妙珍 เหมียวเตียง แซ่จิว
หลุมที่ 03 ชาย 陳克芝 เคียกจี้ แซ่ตั้ง หญิง 劉鳳蓮,周雪雲 เซาะฮุ้ง แซ่จิว
หลุมที่ 04 ชาย 梁亮樞 เลี้ยงดี แซ่เหลียง หญิง 蔡運福 กิมหยุ่น แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 05 ชาย 紀桂昌 กุ่ยเชียง แซ่กี หญิง 陳賽玉 ไซ่ง็ก แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย 何定合 ฮับ แซ่ฮ้อ -  
หลุมที่ 07 ชาย 林振春 จึงชุม แซ่ลิ้ม หญิง 泰娘金,張金蓮 กิมไน้ แซ่เตียว, เต็ม
หลุมที่ 08 ชาย 黃四標 สี่เพียว แซ่อึ้ง หญิง 王金海 กิมไฮ้ แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 09 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 10 ชาย 張潘深 พัวซิม แซ่เตียว หญิง 黃亞倫 อรุณ อรุณยิ่งเสรีกุล
หลุมที่ 11 ชาย 張練埕 เลี่ยงเตี๊ย แซ่เตียว หญิง 丘賽珠 ไซจู แซ่คู (อ๋า)
หลุมที่ 12 ชาย 藍紅痣 กี่ แซ่น้า หญิง 言秀蓉 ย้ง แซ่งั้ง
หลุมที่ 13 ชาย 楊潮基 เฉ่ากี แซ่หย่อง หญิง 李清秀 ชิงซิ่ว แซ่ลี้
หลุมที่ 14 ชาย 張吉昌 เกี๊ยกเชียง แซ่เตีย หญิง 泰松磅 สมปอง มิตรดี

แถวที่ 25

(2 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 林木川 บักซวง แซ่ลิ้ม หญิง 馬玉珍 เง็กเตียง แซ่แบ้
หลุมที่ 02 ชาย 林鎮松 ติ้งซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 朱曼村 บานชื่น แซ่จู
หลุมที่ 03 ชาย 黄祥角 เซียงกั๊ก แซ่อึ้ง หญิง 泰北嘓 ประกอบ ไกรพิมาย
หลุมที่ 04 ชาย 呂傳彬 ช่วนเซียม แซ่หลือ หญิง 唐坤儀 คุงหนี แซ่ถั้ง
หลุมที่ 05 ชาย 韓理豐 ลี่พงษ์ แซ่ห่าน หญิง 周氏孺,沛氏孺 ฝ้าย แซ่ห่าน
หลุมที่ 06 ชาย 謝錦隆 กิมล้ง แซ่เจี่ย หญิง 吳金蕊 กิมลุ้ย แซ่โง้ว
หลุมที่ 07 ชาย 黄賜興 ซื่อเฮง แซ่อึ้ง หญิง 趙阿儂 อนงค์ ฤกษ์วิเชียร
หลุมที่ 08 ชาย บุญเลิศ บังงึ้ม (ภาสวัฒน์ อภิพัฒน์้เลิศ) หญิง สำเภา บังงึ้ม
หลุมที่ 09 ชาย 鄭金速 กิมสก แซ่แต้ หญิง 吳亞玉 อาเง็ก แซ่เล้า
หลุมที่ 10 ชาย 張伯禮 เซี่ยวบุ้ง แซ่เตีย หญิง 曾春心 ชุมซิม แซ่จัง
หลุมที่ 11 ชาย 周德榮 วิรัช จิวะวิทูรกิจ หญิง 陳金春 เจริญ จิวะวิทูรกิจ
หลุมที่ 12 ชาย 韋玉光 น้อย อุยเจริญ หญิง 鄭月蓮 อรอนงค์ แซ่แต้
หลุมที่ 13 ชาย 曾雙全 เฉียน แซ่จัง หญิง 羅蓮玉 หน่ายเหงี๊ยด แซ่ล้อ
หลุมที่ 14 ชาย 黄継創 กีฉั่ง แซ่อึ้ง หญิง 劉賽真 ไซ้จิง แซ่เล้า
หลุมที่ 15 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 26

(1 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 紀羅創 ล้อฉั่ง แซ่กี้ หญิง 黄二琴 ยี่คิ้ม แซ่อึ้ง
หลุมที่ 02 ชาย 江基庭 กิตติ พัฒตานิชานนท์ หญิง 許妹仔 ม่วยเกี๊ยะ พัฒตานิชานนท์
หลุมที่ 03 ชาย 楊松坡 ซ่งปอ แซ่เอี้ยว หญิง 陳燕平 เอี้ยงเพ้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 04 ชาย 江堅皆 เกรียงไกร แซ่กัง หญิง 韋亞蘭 กนิษฐา (ลั้ง) แซ่กัง
หลุมที่ 05 ชาย 黄傑初 เกี๊ยกชอ แซ่อึ้ง หญิง 楊瑶仙,張雲英 เอี้ยวเซียม แซ่เอี้ย,ฮุ้งเอง แซ่เตีย
หลุมที่ 06 ชาย 黃克禮 เคียกโล้ย แซ่อึ้ง หญิง 柯慧璉,賴清美 ฮุยเลี้ยง แซ่กัว, ปราณี อุดมพวงมณี
หลุมที่ 07 ชาย 陳金武 วรพจน์ ตั้งวิทยานุกูล หญิง 邱香妹 เฮียงม่วย แซ่คู
หลุมที่ 08 ชาย 徐重台 ชุ่งถ่อย แซ่ฉี่ หญิง 黄竹英 จอหยิน แซ่หว่อง
หลุมที่ 09 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 10 ชาย 蔡禮導 โล่ยเต๋า แซ่ฉั่ว หญิง 黄粉容 ฮุ่นย้ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 11 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 12 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26112020