แถวที่ 11

(11 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 王瑞岩 ซุ่ยง้ำ แซ่เฮ้ง หญิง 陳清蘭 เช็งล้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 02 ชาย 余道仕 เต๋าสือ แซ่อื้อ หญิง 林金蘭 กิมลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 03 ชาย 黄潤常 ง่วนเสียง แซ่หว่อง หญิง 蔡金英 กิมเอ็ง แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 04 ชาย 李(口乃)咏 แหวง แซ่ลี้ หญิง 泰蘭*嗵 ลั่นทม ไตรเวทย์
หลุมที่ 05 ชาย 李平初 เพ้งชอ แซ่ลี้ หญิง 鄭碧桃 เพ็คท้อ แซ่แต้
หลุมที่ 06 ชาย 江龍鐘 เล่งเจ็ง แซ่กัง หญิง 黄鳳英 หงษ์เอ็ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 07 ชาย 黄洽名 เจี๊ยบเมี้ย แซ่อึ้ง หญิง 許嬌蘭 เซียวลั้ง แซ่โค้ว
หลุมที่ 08 ชาย 陳俊德 เต็ก แซ่ตั้ง หญิง 王寶嬋 เซี้ยม แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 09 ชาย 吳頌猜 สมชาย วัชรเทวินทรกุล หญิง 洪亞葉 อาเอี๊ยะ แซ่อั้ง
หลุมที่ 10 ชาย 曾捷松 เจียนซ้ง แซ่จัง หญิง 程碧賢 เพชรเฮี้ยง แซ่เที้ย
หลุมที่ 11 ชาย น.ส.สุภาพรณ์ วณิชชากร หญิง (น้องเจ้เอ็งผลไม้)
หลุมที่ 12 ชาย 余漢波 ฮั้งปอ แซ่อื้อ หญิง 林芝卿 จือเค็ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 13 ชาย 劉復源 ฮกง้วน แซ่เล้า หญิง 廖足蓮 จกเนย แซ่เล้า
หลุมที่ 14 ชาย 黄河成 ฮ้อเซ้ง แซ่อึ้ง หญิง 曾亞玉 เง็ก แซ่จัง
หลุมที่ 15 ชาย 陳瑞和 ซุ่ยฮั้ว แซ่ตั้ง หญิง 彭梅清 ลี่ศรี (บ้วยเช็ง) แซ่แพ้
หลุมที่ 16 ชาย 鄭金蓮 กิมไน้ แซ่แต้ หญิง 林瑞珠 ฮุ้ยจู แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 17 ชาย 吳名逢 เบี๊ยฮ้ง แซ่โง้ว หญิง 許清音 เช็งอิม แซ่โค้ว
หลุมที่ 18 ชาย 張理源 สัญญา ติยะสันติวงศ์ หญิง 黄素娥 ซูง้ว แซ่อึ้ง
หลุมที่ 19 ชาย 張乃存 ชุ้น แซ่เตีย หญิง 余金錢 สุดใจ เทียนใส
หลุมที่ 20 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 21 ชาย 符亞淡 ธั้ม แซ่ฟู่ หญิง 劉忱蓮 ซิ้มไน้ แซ่เล้า

แถวที่ 12

(10 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย เฮียหมง อู่ไพลิน (จอง) หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 梁崇元 ช่องง้วน แซ่เนี่ย หญิง 泰頌集 สมจิตร แซ่ลี้
หลุมที่ 03 ชาย 陳誠守 ซิ้ว แซ่ตั้ง หญิง 朱喜妹 ฮี่โม่ย แซ่จู
หลุมที่ 04 ชาย 李威越 วิวัฒน์ พงษ์วิบูลย์ หญิง 泰巴吞 ประทุม นิลเกษม
หลุมที่ 05 ชาย 蓝瑞和 สินชัย นิทัศน์กุศล หญิง 泰夜*廷,泰沙娜 กฤษณา นิทัศน์กุศล ทิน
หลุมที่ 06 ชาย 田巴莫 ประโมทย์ เกษตรธีระกุล หญิง 余蘭英 หลั่งเอ็ง แซ่อื้อ
หลุมที่ 07 ชาย 許堅舜 เกียงสุ่น แซ่โค้ว หญิง 紀水糟 จุ๋ยเจา แซ่กี
หลุมที่ 08 ชาย 林懷德 บุญคง แซ่ลิ้ม หญิง 泰亞集 จีด แซ่ลิ้ม (อ่อนตะวัน)
หลุมที่ 09 ชาย 王大昌 ไต่เชียง แซ่เฮง หญิง 陳轉金 ต่วนกิม แซ่ด่าน
หลุมที่ 10 ชาย 黄亞專 จวน แซ่อึ้ง หญิง 陳亞砦 จ่าย แซ่ด่าน
หลุมที่ 11 ชาย 林崇德 ซ่งเต็ก แซ่ลิ้ม หญิง 趙味娘,黄惠香 บี้เนี้ยว แซ่เตี๋ยว, ฮุ่ยเฮียง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 12 -   หญิง 吳妹綠 ม่วยเล็ก แซ่โง้ว
หลุมที่ 13 ชาย 吳玩生 ง่วนเซ็ง แซ่โง้ว หญิง 泰喃(大大大)ลำใย
หลุมที่ 14 ชาย 陳喜到 ฮีเกา แซ่ตั้ง หญิง 林素卿 ซูเค็ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 15 ชาย 張今大 กิมไต๋ แซ่เตีย หญิง 林巧重 ขาตง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 16 ชาย 張松源 สงวน แซ่เตีย หญิง 方賽娥 มาลี
หลุมที่ 17 ชาย 孫正興 เจี่ยเฮง แซ่ซึง หญิง 泰亞妗 ติ๋ม แซ่ซึง
หลุมที่ 18 ชาย 黄亞勳 อาเฮ็ง แซ่อึ้ง หญิง 吳亞乜 อาแม่ะ แซ่โง้ว
หลุมที่ 19 ชาย 詹志忠 จี้ตง แซ่เจียม หญิง 郭素娟 วูเกียง แซ่ก๊วย
หลุมที่ 20 ชาย 林暹龍 เซียมเล้ง แซ่ลิ้ม หญิง 呂秋月 ชิวบ๊วย แซ่หลือ
หลุมที่ 21 ชาย 江明亮 เม้งเหลียง แซ่กัง หญิง 周賽花 ไซ่ฮวย แซ่จิว
หลุมที่ 22 ชาย 黎日昌 ยิกเชียง แซ่โหล่ย หญิง 陳夫人 ฮู่นั้ง แซ่ตั้ง (อ่าง,เนี้ยว,ยี่,ยี,วา(ลูก)

แถวที่ 13

(9 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย เฮียหมง อู่ไพลิน (จอง) หญิง  
หลุมที่ 02 ชาย 張子波 จือปอ แซ่เตีย หญิง 温亞斗 เต้า แซ่อุ่น
หลุมที่ 03 ชาย 張亞喃 อนันต์ เตียสวัสดิ์ หญิง 黃麗卿 ลี่เต็ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 04 ชาย 鄭亞斟 จิม (กิม) แซ่แต้ -  
หลุมที่ 05 ชาย 陳開樹 คายสู แซ่ตั้ง หญิง 鄭嬌娥 เกียวง้อ แซ่แต้
หลุมที่ 06 ชาย 張和源 สมพงษ์ แซ่เตียว หญิง 陳娘郎 เนี้ยวนึ้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 07 ชาย 黄暹發 ประสิทธิ์ แซ่อึ้ง หญิง 泰亞(片子) เซียมเตี่ยง แซ่อึ้(พี่ชาย)
หลุมที่ 08 ชาย 莊錦松 กิมซ้ง แซ่จึง หญิง 周亞妹 ม่วย แซ่จิว
หลุมที่ 09 ชาย 江如賢 อยู่เฮี้ยง แซ่กัง หญิง 羅蘇錦 โซวกิ้ม แซ่ล้อ
หลุมที่ 10 ชาย 劉潮松 เตียวซ้ง แซ่เล้า หญิง 鄭賽銀 ไส้เงิน แซ่แต้
หลุมที่ 11 ชาย 劉聲鎮 เซียแต่ง แซ่เล้า หญิง 詹亞攀 อาพันธ์ แซ่เจียม
หลุมที่ 12 ชาย แปะไฮ่อัง คลอง 10 หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย 王有順 อู๋สุน แซ่เฮ้ง หญิง 吳娘元 ม้วน แซ่โง้ว
หลุมที่ 14 ชาย 陳戊戌 โบสุข แซ่ตั้ง หญิง 張惜清เล็ก (เซียะเช็ง แซ่เตียว)
หลุมที่ 15 ชาย 黄亞挾 อาโกย แซ่อึ้ง หญิง 李錦香 กิ้มเฮียง แซ่ลี้
หลุมที่ 16 ชาย 楊宋長 ซ่งเซียง แซ่เอี้ย -  
หลุมที่ 17 ชาย 劉欽星 คิมแซ แซ่เล้า หญิง 泰(女乍)哩樂 จารีรัตน์
หลุมที่ 18 ชาย 楊宋榮 ซ่งย้ง แซ่เอี๊ยว หญิง 郭素容 ซูย้ง แซ่ก๊วย
หลุมที่ 19 ชาย 郭詩好 ซิวกี่ แซ่ก่วย หญิง 林娘妹,林美香 เนี้ยวหมวย แซ่ลิ้ม, มุ้ยเอียง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 20 ชาย 蘇他魯 ธนู แซ่โค้ว หญิง 盧暹蓮 ละมุล แซ่โล้ว
หลุมที่ 21 ชาย 林運成 อุงเซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 蔡巧英 ขาเอ็ง แซ่ฉั่ว
หลุมที่ 22 ชาย 郭詩好 ซิวกี่ แซ่ก่วย หญิง 林娘妹,林美香 เนี้ยวหมวย แซ่ลิ้ม, มุ้ยเอียง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 23 ชาย 李亞凈 เจ๋ง แซ่ลี้ หญิง 宗亞枝 กี แซ่จง

แถวที่ 14

(8 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 李太良 ไท้เหลียง แซ่ลี้ หญิง 葉亞招 กิมเกียว แซ่ยับ
หลุมที่ 02 ชาย 張水霖 ซุ้ยหล่ำ แซ่เจียง หญิง 汶馬 บุญมา
หลุมที่ 03 ชาย 侯樹人 บุญเกิด แซ่เฮ้า หญิง 趙彩吟,泰汶吉 ชิ่วยิ้ง แซ่เฮ้ง, ไฉ่งิ้ม แซ่เตี๋ยว
หลุมที่ 04 ชาย 徐名有 ฉีอิ้ว แซ่ชื้อ หญิง 泰金良 กิมเลี้ย อินทร
หลุมที่ 05 ชาย 沈亞叱 อั๊วะ แซ่ลิ้ม หญิง 林汶存 บุญเหลือ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 06 ชาย 林亞湖 โอ้ว แซ่ลิ้ม หญิง 泰亞嬌 เกียว แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 07 ชาย 張森保 เซียมเป้า แซ่จง หญิง 亞满,泰娘苗 อามั๊ว แซ่หมวย, อาเมี้ยว ไทยสี
หลุมที่ 08 ชาย 符儒俊 ยี่ตั้น แซ่ภู่ หญิง 黄氏 อุ่ยตี่ แซ่อุ่ย
หลุมที่ 09 ชาย 林紹傑 เฮียวเกี๊ยก แซ่ลิ้ม -  
หลุมที่ 10 ชาย 張欽錫 คิมเซี๊ยะ แซ่เตีย หญิง 泰亞鍊 กิมเหลี่ยม แซ่เตีย
หลุมที่ 11 ชาย 林文波 บุ้นปอ แซ่ลิ้ม หญิง 楊允糖 ทึ้ง แซ่เอี้ย
หลุมที่ 12 ชาย 許迪芳 เต็กฮวง แซ่โค้ว หญิง 莊高合 เก๊าฮะ แซ่จึง
หลุมที่ 13 ชาย 王烈繼 เหล็กกี่ แซ่เฮ้ง หญิง 楊映雪 เอี้ยงโซ้ะ แซ่เอี๊ยว
หลุมที่ 14 ชาย 陳芝英 จีอเอ็ง แซ่ตั้ง หญิง 許賽佬 ไซ่เล่า แซ่โค้ว
หลุมที่ 15 ชาย 江秋順 ชิวสุง แซ่กัง หญิง 曹来花,黄金蘭 ไล่อวย แซ่เช้า, กิมลั้ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 16 ชาย 梁廣祥 ก่วงเซียง แซ่เนี้ย หญิง 黄若吟 เหงีกยิ้ม แซ่อึ้ง
หลุมที่ 17 ชาย 張炳桂 เป็งกุ่ยนิวัฒ แซ่เตีย หญิง 亞髓暹 บุญช่วย
หลุมที่ 18 ชาย 黃邦敬 ปักเก่ง แซ่อึ้ง หญิง 吳孝娘 เขาเนี้ยว แซ่โง้ว
หลุมที่ 19 ชาย 吳清銳 เช็งหยวย แซ่โง้ว หญิง 陳薔薇 ชม้อย
หลุมที่ 20 -   หญิง 張汶趨 บุญชู แซ่เตีย
หลุมที่ 21 ชาย 黄继賜 กี่ซื่อ แซ่อึ้ง หญิง 吳秀嬌 ซิวเกียง แซ่โง้ว
หลุมที่ 22 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 15

(7 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 張益昭 เอียะเจียว แซ่เตียว หญิง 泰宋巢 ส้มเป้า แย้มสะโส
หลุมที่ 02 ชาย 李昌盛 เชียงเส็ง แซ่ลี้ หญิง 夜*廉婆 เอี้ยม นาคโสตร
หลุมที่ 03 ชาย สมชาย กำจัดภัย หญิง อุทัย บัวศรี, จันทร์จิรา บัวศรี
หลุมที่ 04 ชาย 劉上海 เชียงไฮ้ แซ่เล้า หญิง 江慧華 หุ่ยฮั้ว แซ่กัง
หลุมที่ 05 ชาย 許炎宜 เอี่ยมงี้ แซ่โค้ว หญิง 張娘常 เชื้อ นาคหิรัญ
หลุมที่ 06 ชาย 陳成俊 เซ่งจุง แซ่ตั้ง หญิง 王賽雲 ส้ายฮุ้ง แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 07 ชาย 鍾志寬 จี้ควง แซ่เจ็ง หญิง 陳葵花 ขุ่ยฮวย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 08 ชาย 李文顯 บุ้นเฮียง แซ่ลี้ หญิง 大娘,陳鳳英 ตั๊วเนี้ยว แซ่ลี้, ฮ่งเฮ็ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 09 ชาย 陳玉明 เม้ง แซ่ด่าน หญิง 韓氏孺人 กิมพ้ง แซ่ห่าน
หลุมที่ 10 ชาย 劉協春 เฮียบชุน แซ่เล้า หญิง 林月清 ว๊ายเชง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 11 ชาย 翁道蘊 ต้าอุ้ง แซ่เอ็ง หญิง 陳木音,陳明糖 เม่งตึ้ง แซ่ตั้ง, บัุกอิม แซ่ตั้ง
หลุมที่ 12 ชาย 黄慶心 เค็งซิม แซ่อึ้ง หญิง 張亞胆 ปลด เสือโพธิ์, อาต้า แซ่เตียว
หลุมที่ 13 ชาย 陳玉成 เง็กเซ้ง แซ่ตั้ง หญิง 許素蘭 ซุ้ลั้ง แซ่โค้ว
หลุมที่ 14 ชาย 劉映梅 เซียงบ๊วย แซ่เล้า หญิง 江木英 บักเฮ็ง แซ่กัง
หลุมที่ 15 ชาย นายกฤตภาส พิกุลชัยเมธ หญิง  
หลุมที่ 16 ชาย 黄木棕 บั๊กจัน แซ่อึ้ง หญิง 劉應琴 เอ็งคิ้ม แซ่เล้า
หลุมที่ 17 ชาย 劉傳謀 ท้วงม้ง แซ่เล้า หญิง 李翠蘭,吳宜花 เฉินหลั่ง แซ่ลี้
หลุมที่ 18 ชาย 盧潮其 เตี๋ยวคี้ แซ่โล้ว หญิง 邱娘(女冗) คิ้ม แซ่คู
หลุมที่ 19 ชาย 邱德興 เต็กเฮง แซ่คู หญิง 泰祿遠 นกเอี้ยง แซ่คู
หลุมที่ 20 ชาย 劉昌利 เชียงหลี แซ่เล้า หญิง 李賽珍,鍾鳳英 ทองดี สุจริตภักดีกุล
หลุมที่ 21 ชาย 林順通 สุนทร แซ่ลิ้ม หญิง 汪瑪莉 มะลิวัลย์ แซ่หว่อง
หลุมที่ 22 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 16

(6 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 符永傑 ย้งเกี๊ยก แซ่ผู่ หญิง 泰曾哩 จันดี ก้อนแก้ว
หลุมที่ 02 ชาย 鍾廷南 เท่งหนำ แซ่เจ็ง หญิง 劉林惜 ลิ้มเสียะ แซ่เล้า
หลุมที่ 03 ชาย 林錦豐 กิมเฮง แซ่ลิ้ม หญิง 黃福蓮 ฮกไน้ แซ่อึ้ง
หลุมที่ 04 -   หญิง 李四妹 สี่ม้วย แซ่ลี้
หลุมที่ 05 ชาย 許聲科 โค่วเต็กคัว -  
หลุมที่ 06 ชาย 楊漢存 ฮั่งซุน แซ่เอี้ย -  
หลุมที่ 07 ชาย 陳傳書 ทองเจือ (เกียจู) แซ่ตั้ง หญิง 鄒鳳嬌 หงษ์เกียว แซ่ชู
หลุมที่ 08 ชาย 劉源莊 ง่วนจึง แซ่เล้า หญิง 李蘭香 หลั่งเฮีย แซ่ลี้
หลุมที่ 09 ชาย 姚周松 จิงซ้ง แซ่เอี๊ยว หญิง 王綿 เมี้ยน ทรงสุรเวทย์
หลุมที่ 10 ชาย 劉長金 วิเชียร (เชียงกิม แซ่เล้า) หญิง 黄玉香 สุวรรณี แซ่อึ้ง
หลุมที่ 11 ชาย 梁海安 ไฮ้อัง แซ่เนี้ย หญิง 蔡惠蘭,吳妹仔 ม่วยเกี๊ยะ แซ่โค้ว
หลุมที่ 12 ชาย 梁亞徒 อาทู้ แซ่เนี้ย หญิง 泰腊粒 ระเบียบ ศรีจันทร์สุข
หลุมที่ 13 ชาย 倪捷錦 เจียบกิ้ม แซ่โง้ย หญิง 陳福名, 王炎清 เอี่ยมเช็ง แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 14 ชาย 李木榮 บุญยง ศรีนวกุล หญิง 林賽珍,黃波巴 นงลักษณ์ ศรีนวกุล
หลุมที่ 15 ชาย 王吳財 โง้วไช้ แซ่เฮ้่ง หญิง 莊美珍 หมุยเตียง แซ่จึง
หลุมที่ 16 ชาย 陳粮家 เนียแก แซ่ตั้ง (ตั้งเนียแก) หญิง 蔡大娘,林賽娟 ไช้เกียง แซ่ลิ้ม (ลิ้มใช้เกียง)
หลุมที่ 17 ชาย 劉福對 ห้กตุ่ย แซ่เล้า หญิง 陳芝穗 จือหุย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 18 ชาย 劉昌寶 เชียงปอ แซ่เล้า หญิง 陳嬋枝 เซียมกี แซ่ตั้ง
หลุมที่ 19 ชาย 陳清發 เซ็งฮวด แซ่ตั้ง หญิง 泰娘温 อุ่ม ไทย
หลุมที่ 20 ชาย 陳縱盛 ชุงเส็ง แซ่ตั้ง หญิง 温玉桂 เก็งกุ่ย แซ่อุ่น
หลุมที่ 21 ชาย 李亞潭 บุญธรรม แซ่ลี้ หญิง 泰秋菊 ชูจิตร ทับประเสริฐ
หลุมที่ 22 ชาย ประยงค์ วัฒนศิริ หญิง บุญนำ วัฒนศิริ
หลุมที่ 23 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 17

(5 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 郭喜木 ฮีบั๊ก แซ่ก๊วย หญิง 林慧嬋, 泰通夢 ทองมั่น มานิตย์รัมย์, ฮุ่ยเซียม แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 02 ชาย 鄭作彬 จันปิง แซ่แต้ หญิง 張金河 กิมฮ้อ แซ่เตีย
หลุมที่ 03 ชาย 陳開增 ซูซำ แซ่ฉิ่น หญิง 謝鳳英 ฟุ้งหยิน แซ่เซี้ย
หลุมที่ 04 ชาย 鄞義芳 งี่ฮวง แซ่งิ้น หญิง 陳金珍 กิมเตียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 05 ชาย 鄞義芳 งี่ฮวง แซ่งึ้ย หญิง 陳金珍 กิมเตียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย 劉亞鶴 เหาะ ยุติธรรม (ออก28/04/64) หญิง 泰通蒙 ทองม้วน ไท้สี(ออก28/04/64)
หลุมที่ 07 ชาย 張香堅 เฮียงเกียง แซ่เตีย หญิง 黄秀玉 ซิ่วเง็ก แซ่อึ้ง
หลุมที่ 08 ชาย 何木松 บักซ้ง แซ่ฮ้อ หญิง 詹巧真 ขาเจ็ง แซ่เจียม
หลุมที่ 09 ชาย 吳坤文 คงบุ้ง แซ่อุ้ย (โง้ว) หญิง 黄氏 พั้ว แซ่อึ้ง
หลุมที่ 10 ชาย 黄亞造 เง๋า แซ่อึ้ง (เจ๋า กิจเจริญยิ่งยง) หญิง 陳秀蓮 รัตนา กิจเจริญยิ่งยง
หลุมที่ 11 ชาย 陳春第 ชุนโต๋ย แซ่ตั้ง หญิง 林妙枝 เมียวกี แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 12 ชาย 袁亞雄 เฮี้ยง แซ่อ้วง หญิง 黄亞水 จุ้ย แซ่อึ้ง
หลุมที่ 13 ชาย 吳上揭 เสี่ยงกิต แซ่โง้ว หญิง 陳惜命 เซี๊ยะเมี่ย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 14 ชาย 莊明興 เม่งเฮง แซ่จึง หญิง 林桂英 กุ่ยเอ็ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 15 ชาย 薛安來 อังไล้ แซ่ซิ หญิง 丁夜*詹 เจียม แซ่เต็ง
หลุมที่ 16 ชาย 黄思武 หอู้ แซ่อึ้ง หญิง 羅秋蓮 ซิวน้อย แซ่โล้
หลุมที่ 17 ชาย 周振明 จิ้นเม้ง แซ่จิว หญิง 劉秋琴 ชิวกิ้ม แซ่เล้า
หลุมที่ 18 ชาย 陳從見 ส่งเกียง แซ่ตั้ง หญิง 唐亞蠶 อาใช้ แซ่ถั้ง
หลุมที่ 19 ชาย 陳正興 เจียเป็ง แซ่คิว หญิง 泰亞合目* นางมี
หลุมที่ 20 ชาย 張少華 ทวี เจริญสุข หญิง 陳通堪 เฟื้อง เจริญสุข
หลุมที่ 21 ชาย 林春松 ซุนซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 洪繳知 แก้วใจ แซ่อั้ง
หลุมที่ 22 -   หญิง 劉美錦 มุ้ยกิ้ม แซ่เล้า
หลุมที่ 23 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 18

(4 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 江金楮 กิมตู้ แซ่กัง หญิง 陳妙琴 ลินดา แซ่ตั้ง
หลุมที่ 02 ชาย 王金龍 พิธาน พิธานธกิจ หญิง 劉亞葉 อาเฮียะ แซ่เล้า
หลุมที่ 03 ชาย 陳榮家 ยง แซ่ตั้ง หญิง 楊鳳英, 許香蓮 ทองเจือ แซ่โค้ว
หลุมที่ 04 ชาย 盧財業 ใช้เงี้ยบ แซ่โล้ว หญิง 王嬌蘭,余娘妹 ม่วย แซ่อื้อ
หลุมที่ 05 ชาย 許炳發 ฮู้ แซ่โค้ว หญิง 黄蘭芳 หลั่งฮวง เหลืองจารุ
หลุมที่ 06 ชาย 張雨霖 เตี่ยยี่หลิ่ม แซ่เตียง หญิง 陳細妹,余娘贊 แม่โม้ย แซ่ตั้ง, แม่จัน แซ่หยี
หลุมที่ 07 ชาย 江察才 ชาติชาย วงศ์วนิชกังวาฬ หญิง 王玉梅 อิสราภรณ์ แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 08 ชาย 何銅琴 ตั๊งลิ้ม แซ่ฮ้อ หญิง 林金香 กิมเฮียง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 09 ชาย 楊冬瓜 ตังกวย แซ่เอี้ยว หญิง 歐岳貞 หนูน้อย แซ่อ้าว
หลุมที่ 10 ชาย 陳欽江 คิมกัง แซ่ตั้ง หญิง 李杉雷 สำรวย แซ่ลี้
หลุมที่ 11 ชาย 林乾華 สมศักดิ์ แซ่ลิ้ม หญิง 泰淑蘭 ซกลั้ง ไท้สี
หลุมที่ 12 ชาย 洪書江 กมล สุขคุณอมรรัตน์ หญิง 杜嬋英 เซียม สุขคุณอมรรัตน์
หลุมที่ 13 ชาย 林紹興 เจ้าเฮง แซ่หลิ่ม หญิง 陸愛香,泰是暖,符金僑สีนนท์ไทย, ไอ้เฮียง แซ่เล็ก, กิมเกียว แซ่ฮู้
หลุมที่ 14 ชาย 莊文堅 บุ่งเกียว แซ่จึง หญิง 泰亞哩 ดี นาคู
หลุมที่ 15 ชาย 林亞圓 อาอี้ แซ่ลิ้ม หญิง 李麗清 หลีเป็ง แซ่ลี้
หลุมที่ 16 ชาย 李亞財 อาใช้ แซ่ลี้ หญิง 鄭奇珍 คี่เตียง แซ่แต้
หลุมที่ 17 - - หญิง 温金英 สุนิตย์ อุ่นเมตตาอารีย์
หลุมที่ 18 ชาย 郭寶林 ปอลิ้ม แซ่ก๊วย หญิง 泰娘贊 แม่จั่น แซ่ก๊วย
หลุมที่ 19 ชาย 洪蘇炳 โซวเป้ง แซ่อั้ง หญิง 張御嬌 เกียว แซ่แต้
หลุมที่ 20 ชาย 鍾细廷 โซ่ยเท้ง แซ่เจ็ง หญิง 劉秋珍 ซิ่วเตียง แซ่เล้า
หลุมที่ 21 ชาย นายชัยพันธุ์ (บุตร) จีวนารังสรรค์ หญิง 王珍鳳 นางเตือนใจ จีวนารังสรรค์

แถวที่ 19

(3 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 江俊花 เตี่ยเช่า แซ่กัง หญิง 陳亞意, 韓通合目* ทองมี แซ่อั้ง, อาอี่ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 02 ชาย 姚淑良 ซกเลี้ยง แซ่เอี่ยว หญิง 吳賽娥 ไซ้ง้อ แซ่โง้ว
หลุมที่ 03 ชาย 陳金鎮 กิมเต่ง แซ่ตั้ง หญิง 李秀英, 泰夜*淺 ซิวเอ็ง แซ่ลี้, เซียม ไคมังปัก
หลุมที่ 04 ชาย 陳坤鎮 คุงเตี่ยง แซ่ตั้ง หญิง 鄒瑶珍 เอี่ยวเตียง แซ่โจว
หลุมที่ 05 ชาย 陳黨輝 ตังฮุย แซ่ตั้ง หญิง 鄭嬿蓮,劉嬋英 เซี่ยมเอ็ง แซ่เล้า, เอี๊ยงไน้ แซ่แต้
หลุมที่ 06 ชาย 吳卓勤 สุพัฒน์ ศิริเพ็ญพงศ์ หญิง 泰肯通 เข็มทอง ศิริเพ็ญพงศ์
หลุมที่ 07 ชาย 莊炳南 สมศักดิ์ ไวทยะวิจิตร หญิง 李清如 กาญจนา ไวทยะวิจิตร
หลุมที่ 08 ชาย 姚周亮 จิวเหลียง แซ่เอี้ยว หญิง 張清嬌 เชงเกียว แซ่เอี้ยว
หลุมที่ 09 ชาย 林龍春 เล้งชุง แซ่ลิ้ม หญิง 劉泰當,黄金珠 กิมจู แซ่อึ้ง, ไถ่ตัง แซ่เล้า
หลุมที่ 10 ชาย 楊文清 วิโรจน์ อาภาวศิน หญิง 李春香 วิภา แซ่ลี้
หลุมที่ 11 ชาย 楊創巧 ซ่างค่า แซ่เอี้ยว หญิง 林傳玉 ท่วงเง็ก แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 12 ชาย 曾亞興 เฮียงเจียว แซ่เตีย หญิง 泰亞汶 บุญ เกษแก้ว
หลุมที่ 13 ชาย 楊益和 ไทฮั้ว ศรีทองรุ่งทิพย์ หญิง 廖漢珍 ใหม่ ศรีทองรุ่งทิพย์
หลุมที่ 14 ชาย (ขุด 22/6/60) หญิง (ขุด 22/6/60)
หลุมที่ 15 ชาย 曾敬足 เก็งจก แซ่จันทร์ หญิง 郭亞昭,陳嬋鳳 เจียว แซ่ก่วย, เซี่ยมหงษ์ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 16 ชาย 楊順泉 ซุนจั้ง แซ่เอี๊ยว (ชื่อเดิม) หญิง 黄嬋鳳 เซี้ยมหงษ์ แซ่อึ้ง (หลุมว่าง)
หลุมที่ 17 ชาย 吳錦源 กิ้มง้วน แซ่โง้ว หญิง 泰夜*喔 อก ไท้สี
หลุมที่ 18 ชาย 張曰龍 เอี๊ยกเล้ง แซ่เตีย หญิง 王巧珍 ขาเตียง แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 19 ชาย 謝晋育 เตียใบพุด แซ่เจี่ย หญิง 周蘭香 แสงชัย, วินัย, สุพจน์, เมรี(หลาน)
หลุมที่ 20 ชาย 林漢芳 ฮั้งซวง แซ่ลิ้ม หญิง 泰斯岳 สงัด ยาใจ
หลุมที่ 21 ชาย 泰頌蓬 สมพงษ์ พูนสมบัติ หญิง 泰亞良 เดือน, พวง กองคำ(น้อง)

แถวที่ 20

(2 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 羅宗殿 เท่งล้วน แซ่ล้อ หญิง 黄德心 เตกซิม แซ่อึ้ง
หลุมที่ 02 ชาย 趙木波 บักปอ แซ่เตี๋ยว หญิง 林秀梅, 泰通堪 ซิ้วบ๊วย แซ่ลิ้ม, ทองคำ ไท้สี
หลุมที่ 03 ชาย 江進字 จิวยี่ แซ่กัง หญิง 胡逸花 อิกก๊วย แซ่โอ้ว
หลุมที่ 04 ชาย 張金文 กิมบุ้ง แซ่เตีย หญิง 黄銀娘, 徐東吟 ตังงิ้ม แซ่ซื้อ
หลุมที่ 05 ชาย 丁順炎 สูนเอี่ยม แซ่เต็ง หญิง 林鳳娥 ฮ่งง้อ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 06 ชาย 黄木逢 บักฮง แซ่อึ้ง หญิง 陳亞女 นึ่ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 07 ชาย 方炎興 ประทักษ แซ่ปิง หญิง 鄭麗輝 สุจินดา แซ่แต้
หลุมที่ 08 ชาย 周經昭 ด.ช.เจริญชัย จิวะวิทูรกิจ -  
หลุมที่ 09 ชาย 江顯貴 เฮียงกุ่ย แซ่กัง หญิง 泰娘晏, 黄頌貞 อ่อน แก้วคำพัน, ส่งเจ็ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 10 ชาย 劉宗定 จงเตี่ย แซ่เล้า หญิง 何亞堅 เกียง แซ่ฮ้อ
หลุมที่ 11 ชาย 許榮森 ยงซิม แซ่โค้ว หญิง 顧御貞 งู้เจ็ง แซ่โก่ว
หลุมที่ 12 ชาย 馮裕端 อา แซ่บ่าง หญิง 符月蓉 บัดย่ง แซ่ภู่
หลุมที่ 13 ชาย 葉能文 เรงบุง แซ่เฮียบ หญิง 陳蘭興 เฮ็ง แซ่ด่าน
หลุมที่ 14 ชาย 蕭振德 จิ้นเก็ก แซ่่เซียว หญิง 鄭寶如,張寶珠 สมบูลย์ ศิริมาลย์, ป้อยู้ แซ่แต้
หลุมที่ 15 ชาย 劉順金 ซุนกิม แซ่เล้า หญิง 泰姓 แส ยุติธรรม
หลุมที่ 16 ชาย 黄敬謙 เก้งเคียม แซ่อึ้ง หญิง 林巧絨 ขาย้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 17 ชาย 黄守銀 ซิ่วเงน แซ่อึ้ง หญิง 泰訕抛 สำเภา แซ่อึ้ง
หลุมที่ 18 ชาย 郭鎮松 พิเชษฐ์ กุลรัตนสินสุม หญิง 鄭嬋麗 เพ็ญศรี เอกชัยอาภรณ์
หลุมที่ 19 ชาย 何國雨 ก้วตยู้ แซ่ห่อ หญิง 劉梅英 มุ่ยยิน แซ่เล้า
หลุมที่ 20 ชาย 林綿輝 เมี่ยงฮุย แซ่ลิ้ม หญิง 羅炎貞 เอี่ยมเจ็ง แซ่ล้อ
หลุมที่ 21 ชาย 杜霖筠 หล่ำกว้าน แซ่โต๋ว หญิง 陳通媚ทองใบ เกียรติเจริญศิริ

แถวที่ 21

(1 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 丁森林 บัญชา สุริยากุล หญิง 吳淑緋 มาลี สุริยกุล
หลุมที่ 02 ชาย 姚耀強 เอี๋ยวเคียง แซ่เอี้ยว หญิง 王惠貞,吳漢英 ฮุ่ยเจ็ง แซ่เฮ้ง, ฮั่งเอ็ง แซ่โง้ว
หลุมที่ 03 ชาย 吳深泉 วิรัตน์ ไชยวิจิตร, คิมจั่ว แซ่โง้ว -  
หลุมที่ 04 ชาย 黎登坤* เดงคุณ แซ่โหล่ย หญิง 黄氏 หวั่นตี้ แซ่โหล่ย
หลุมที่ 05 ชาย 張聲旺 จีนเฮง แซ่เตียว หญิง 陳秀枝 กี แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย 林道輝 เต้าฮุย แซ่ลิ้ม หญิง 符金蓮 กิมเหลี่ยน
หลุมที่ 07 ชาย 廖戊坤 โบ่วคุง แซ่เหลี่ยว หญิง 鄭香包,陳鳳蘭 ฮงลั้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 08 ชาย 洪儒斯 ยู้ซือ แซ่อัง หญิง 泰夜*編เพียร แซ่อั้ง
หลุมที่ 09 ชาย 黄振齊 จิ้นซี้ แซ่อึ้ง หญิง 張清音 เชงอิม แซ่เตีย
หลุมที่ 10 ชาย 林松林 ซ้งลิ้ม แซ่ลิ้ม หญิง 曾瑞蘭 สุขลั้ง แซ่จัง
หลุมที่ 11 ชาย 翁光照 กวงเจี่ย แซ่เอ็ง หญิง 泰亞蘭 ลั้ง ไท้สี
หลุมที่ 12 ชาย 田勇尔 บุ่งณี แซ่เถียน หญิง 丘京娘 กิม แซ่คู
หลุมที่ 13 ชาย 陳樹睦 ซู่มก แซ่ตั้ง หญิง 許嬋粧 เซียมจวง แซ่โค้ว
หลุมที่ 14 ชาย 林两騰 เหลี่ยงเท้ง แซ่ลิ้ม หญิง 鄭淑端 ซกควง แซ่แต้
หลุมที่ 15 ชาย 鄭錦成 กิ้มเซ้ง แซ้แต้ หญิง 謝砂空 สาคร แซ่เจีย
หลุมที่ 16 ชาย 陳宗繁 จงฮ้วง แซ่ตั้ง หญิง 林夜*葉 เฮี๊ยะ แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 17 ชาย เฮียปอ แซ่โง้ว (จอง) หญิง  
หลุมที่ 18 -   หญิง 黄妙慧 แดง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 19 ชาย สมพร วิต์ถาระ หญิง สมนึก ชลาลัย
หลุมที่ 20 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
28042021