แถวที่ 01

 

หลุมที่ 01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 02 ชาย 林宝漢 ปอหั่ง แซ่ลิ้ม หญิง 莊雪真 เซาะจิง แซ่จึง
หลุมที่ 03 ชาย 張伯筠 เป๊กอุ๊ง แซ่เตีย หญิง 余嬋雲 เซี่ยมฮุ้ง แซ่อื้อ
หลุมที่ 04 ชาย 張炳茂 เป็งหมง แซ่เตีย หญิง 何素拉 สู่ลา แซ่ฮ้อ
หลุมที่ 05 ชาย 張炳雄 เป็งโฮว้ง แซ่เตีย หญิง 紫蘭泰 จี้ลั้งไท้
หลุมที่ 06 ชาย เริงไชย กาญจนนพวงศ์ หญิง ชญาพัฒน์ กาญจนนพวงศ์ อาสุธี,อานภารัตน์
หลุมที่ 07 ชาย 張亞曲 แขก แซ่เตียว หญิง 越柿曾 วาด สายจันทร์

แถวที่ 02

(1 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 林伍雙 โง่วซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 陳玉音,李娘焚 เง็กอิม แซ่ตั้ง, อุ้น แซ่ลี้
หลุมที่ 02 ชาย 曾成堅 เซ้งเกียง แซ่จัง หญิง 余玩音 เพ็ญนภา จังสถิตย์กุล
หลุมที่ 03 ชาย 李继順 สูน แซ่ลี้ หญิง 林人柚 อิ่ว แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 04 ชาย 莊金豐 กิมฮง แซ่จึง หญิง 杜鳳蘭 ฮงลั้ง แซ่โต๋ว
หลุมที่ 05 ชาย 丘名敬 เมี้ยเก่ง แซ่่คู หญิง 張秀珍 ซีวเตียง แซ่เตีย
หลุมที่ 06 ชาย 蔡紹鑫 เซี่ยวฮิม แซ่ฉั่ว หญิง 陳賽花 ไซ่ฮวย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 07 ชาย 羅木文 บักบุ๊ง แซ่ล้อ หญิง 江亞井 อาแจะ แซ่กัง
หลุมที่ 08 ชาย 黄傑興 วีระวัฒน์ ลาภมหาไพศาล หญิง 紀綠嬌 สุวรรณี นิเวศพงศ์ศักดิ์
หลุมที่ 09 ชาย เฮียสา ร้านมีชัย หญิง  

แถวที่ 03

(2 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 陳亞買 อาโบ้ย แซ่ตั้ง หญิง 謝月桂 ง๊วยกุ่ย แซ่เจี่ย
หลุมที่ 02 ชาย 黄先成 ไซเซ้ง แซ่่อึ้ง หญิง 蔡亞鳳,鄭寶珍 ป๋อเตียง แซ่แต้
หลุมที่ 03 ชาย 劉應源 เอ่งง้วน แซ่เล้า หญิง 林閒花 อ๊ายฮวย แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 04 ชาย 莊炳三 เป็งซำ แซ่จึง หญิง 王玉蘭 เง็กลั้ง แซ่เฮ้ง
หลุมที่ 05 ชาย 劉旭淶 เชา แซ่เหล่า หญิง 李彩娣 วันทนีย์ สุธรรมวุฒินันท์
หลุมที่ 06 ชาย 張接文 เจี๊ยบบุ้น แซ่เตีย หญิง 陳賽音 ไซ่อิม แซ่ตั้ง
หลุมที่ 07 ชาย 梁居迪 กีเบ็ก แซ่เนี้ยว หญิง 葉愛金 นางกิม
หลุมที่ 08 ชาย โลท่า ชปีส หญิง รัชนี ชปีส
หลุมที่ 09 ชาย 莊明鈞 เม่งกึง แซ่จึง หญิง 陳慧娟 ฮุ้ยเกียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 10 ชาย ว่าง หญิง ว่าง

แถวที่ 04

(3 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 張乍侖 เจริญ แซ่เตีย หญิง 何娘發 ฟัก แซ่ฮ้อ
หลุมที่ 02 ชาย 林德河 เบกัง แซ่ลิ้ม หญิง 許嬋花 อยู่เรียน แซ่โค้ว
หลุมที่ 03 ชาย 盧炎其 เอี้ยมตี๊ แซ่โล้ว หญิง 陳亞花 หนึงฮวย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 04 ชาย 徐亞府 ฮู้ แซ่ชื้อ หญิง 泰娘娘 นาง แซ่อื้อ
หลุมที่ 05 ชาย 王順沾 สุงเตียม แซ่เฮง หญิง 劉觀娣 กวนตี๋ แซ่เล้า
หลุมที่ 06 ชาย 莊奇勝 สมชัย จริยะพันธ์ หญิง 張華容 พยอม จันทรโณทัย
หลุมที่ 07 ชาย 莊松江 ส่งกัง แซ่จึง หญิง 陳芙蓉 ฟูย้ง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 08 ชาย 徐暹德 เซี่ยงเต็ก แซ่ชื้อ หญิง 砂奕泰,梳披泰 โสภี ไวยกัน, เสวก เสาวรส
หลุมที่ 09 ชาย 佘克獅 เหลาไซ แซ่เซี้ย หญิง 韋玩雲 ง๊วยฮุ้ง แซ่อุ้ย
หลุมที่ 10 ชาย อำนวย อินทร์ศิริ หญิง สมัย เลียงผา

แถวที่ 05

(4 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 02 ชาย 林炎松 เอี่ยมซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 楊妙貴 เมี่ยวกุ่ย แซ่เอี้ยว
หลุมที่ 03 ชาย 張柏松 ประสงค์ รัตนชัยนนท์ หญิง 葉白燕 นุจรินทร์ รัตนชัยนนท์
หลุมที่ 04 ชาย 馬成良 เซ้งเลี้ยง แซ่เบ้ หญิง 吳金英 กิมเอ็ง แซ่โง้ว
หลุมที่ 05 ชาย 孫振隆 จิ๋งล้ง แซ่ซึง หญิง 謝亞英 อาเอ็ง แซ่เจี่ย, เก้าแมะ แซ่อึ้ง, ไซ้ลั้ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 06 ชาย 孫振仁 จิ้งยิ้ง แซ่ซือ หญิง 通纳泰 ทองมาก นราจันทร์
หลุมที่ 07 ชาย 張北碩 ประเสริฐ เอี่ยมสุวรรณชัย หญิง 黃金香 สุกัลยา แซ่อึ้ง
หลุมที่ 08 ชาย 黄協生 เฮียนเซ็น แซ่หว่อง หญิง 劉雪英 เซาะเอ็ง แซ่เล้า
หลุมที่ 09 ชาย 黄守捷 ซิ่วเจี๊ยบ แซ่อึ้ง หญิง 劉雪英,馮亞味 เซาะเอ็ง แซ่เล้า, อานี แซ่ปั้ง
หลุมที่ 10 ชาย 吳應宣 เอ็งซวง แซ่โง้ว หญิง 陳文芳,李婵香 บุ้งฮวง แซ่ตั้ง, เซียมเฮียง แซ่ลี้
หลุมที่ 11 ชาย 林應貴 สมพล กิ่งสังวาล หญิง 陳亞妹 ม่วย กิ่งสังวาล

แถวที่ 06

(16 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 秦敬大 เก้งไต๋ แซ่ชิ้น หญิง 萧亞玉 อาเง็ก แซ่เซียว
หลุมที่ 02 ชาย 沈亞三 สำเนียง โชติเวที หญิง 吳喃鸞 ลำดวน ฐิติภาโค
หลุมที่ 03 ชาย 吳揭陽 กิกเอี้ยง แซ่โง้ว หญิง 泰夜瀑,陳金鳳 แม่ผาด, กิมหงษ์
หลุมที่ 04 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 05 ชาย 泰是哩 ส.ต.อ.ศิริ อ่อนน้อม หญิง 陳金英 อารมณ์ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 06 ชาย 伍英鵬 ยันผ่าง แซ่อึ้ง หญิง 李蓮好 วัลลี เกษเบ็ญฤทธิ์กุล
หลุมที่ 07 ชาย 林喜蔗 ฮี้เจี่ย แซ่ลิ้ม หญิง 張玉嬋 เง็กเซี้ยม แซ่เตียว
หลุมที่ 08 ชาย 蘇金棗 กิมจ้อ แซ่โซว หญิง 陳秀香 อาภรณ์ ศารทูลพิทักษ์
หลุมที่ 09 ชาย 吳漢中 ห้างตง แซ่โง้ว หญิง 江雪蘭 เซาะลั้ง แซ่กัง
หลุมที่ 10 ชาย 周篤標 เลี้ยง แซ่จิว หญิง 曾嬋香 เตียวเฮียง แซ่จัง
หลุมที่ 11 ชาย 鄭秉成 อำนาจ ผลาพิบูลย์ หญิง 泰亞倫 อรุณ การสูงเนิน

แถวที่ 07

(15 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 陳金坤 สมชัย แซ่ตั้ง หญิง 林巧鉗 สมร แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 02 ชาย 顧桂平 กุ่ยเพ้ง แซ่โก่ว หญิง 徐暹吟 เซี่ยมงิ้ม แซ่ชื้อ
หลุมที่ 03 ชาย 馬金興 สุชัย บุญมานะวงศ์ หญิง 陳淑娟 ใหญ่ บุญมานะวงศ์
หลุมที่ 04 ชาย 姚紅梨 อังไล้ แซ่เอี๊ย หญิง 林木英 บักเอ็ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 05 ชาย 張伯士 เกรียงศักดิ์ วณิชวิชากรกิจ หญิง 泰通堪 ทองคำ วณิชวิชากรกิจ
หลุมที่ 06 ชาย 林白風 รังสรรค์ ลิ้มเจริญชัยยุธร์ หญิง 王炳珠 อุษา กิติไพบูลย์พงษ
หลุมที่ 07 ชาย 陳耀波 ตังเอียวปอ หญิง 泰是暖 สีนวล บุรีไพศาล
หลุมที่ 08 -   หญิง 尼叻差 รัชนี อ่อนน้อม
หลุมที่ 09 ชาย 楊益長 เอียะเซี้ยง แซ่เอี๊ย หญิง 泰娘碰 ผ่อง เขียวขำ
หลุมที่ 10 ชาย 葉奕濟 จี้ซำ แซ่ยับ หญิง 廖存英 สุ่นยิน แซ่เลี้ยว
หลุมที่ 11 ชาย 許永春 ย่งชุน แซ่โค้ว หญิง 陳廷御,吳岳英 งักเอ็ง แซ่โง้ว, เท่งหงื่อ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 12 ชาย ตั้งซุ่นใช้ (จอง) หญิง  
หลุมที่ 13 ชาย 曾慶盛 เข่งเส็ง แซ่จัง หญิง 張亞粧, 泰砂懷 ไสว แซ่จัง
หลุมที่ 14 ชาย 王基冉 สุถุง กีเยี่ยม แซ่เฮ้ง -  
หลุมที่ 15 ชาย 葉譚隆 ทำสูง แซ่ยับ หญิง 劉觀清 คอนซิน แซ่หลิว
หลุมที่ 16 ชาย 馬漢茂 ฮั้งหมง แซ่เบ้ หญิง 鄭賽雲 ไซ้ฮุ้ง แซ่แต้
หลุมที่ 17 ชาย 陳沐豐 มกฮง แซ่ตั้ง หญิง 鄭雪琴 เซาะคิ้ม แซ่แต้
หลุมที่ 18 ชาย 馬漢初 ฮั้งชอ แซ่เบ๊ หญิง 吳芝蘭 จือลั้ง แซ่โง้ว
หลุมที่ 19 -   หญิง 郭葉毋 นภาพร เอี่ยมชัยเจริญ
หลุมที่ 20 ชาย 萧偉民 อุ้ยมิ้ง แซ่เซียว หญิง 郭興母 เฮ็งมุ้ย แซ่ก๊วย
หลุมที่ 21 ชาย 李兆强 นิสิต กองวิบูลศิริ หญิง 余楚蘭 เสาวลักษณ์ แซ่อื้อ
หลุมที่ 22 ชาย สุพล องค์วีระยุทธ หญิง บังเอิญ วงษ์จินดา
หลุมที่ 23 ชาย 林荣源 เว่งไส้ แซ่ลิ้ม หญิง 姚先華 ฮั่ว แซ่ลิ้ม

แถวที่ 08

(14 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 劉贊叙 ประเสริฐ แซ่เล้า หญิง 鄭玉蘭 สุขใจ สอนเจริญ
หลุมที่ 02 ชาย 林光華 กมล ศรีมาตร์ภิรมย์ หญิง 泰乍侖 เจริญ พรมจันทึก
หลุมที่ 03 ชาย 鄭文端 บุ้นตวน แซ่แต้ หญิง 饒月英 เง็กเอ็ง แซ่เยี้ยว
หลุมที่ 04 ชาย 何錦標 กิมเพียว แซ่ฮ้อ หญิง 張嬋嬌 เสียมเกียว แซ่เตีย
หลุมที่ 05 ชาย 黄亞錦 กิม แซ่อึ้ง หญิง 泰娘禄娘給娘盼 เก็บ แซ่อึ้ง, ผ่าน พงษ์เผือก, รอด แซ่อึ้ง
หลุมที่ 06 ชาย 陳樹彬 ซู่ปิง แซ่ตั้ง หญิง 莊淑娥 สกง้อ แซ่จึง
หลุมที่ 07 ชาย 鄭頌木 สมบัติ ผลาพิบูลย์ - -สกุลผลาพิบูลย์
หลุมที่ 08 ชาย 張文指บุ่งจี้ แซ่เตีย หญิง 鄭白菜 แปะฉ้าย แซ่แต้
หลุมที่ 09 ชาย 林亞就 จิ้ว แซ่ลิ้ม หญิง 洪玉粧 เง็กจวง แซ่อั้ง
หลุมที่ 10 ชาย 林錦從 กิมซ้ง แซ่ลิ้ม ชาย 林劉從 เหล่าซ้ง (น้อง)
หลุมที่ 11 ชาย 楊協豐 เฮียบฮง แซ่เอี้ยว หญิง 泰頌真 ส้มจีน ศรีทองรุ่งทิพย์
หลุมที่ 12 ชาย 楊界和 ไกฮั้ว ศรีทองรุ่งทิพย์ หญิง 林惠粧 ฮุ่ยจวง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 13 ชาย 王亞勝 เส่ง แซ่เฮ้ง หญิง 泰素真,何良英 ซูเจ็งไท, เลี่ยงเอ็ง แซ่ฮ้อ
หลุมที่ 14 ชาย ภีรพัภัทร โพธนพัฒนชัย หญิง เพ็นนี แซ่ซึง
หลุมที่ 15 ชาย 王紹洲 เซียวจิว แซ่เฮ้ง หญิง 吳金花 กิมฮวย แซ่โง้ว
หลุมที่ 16 ชาย 孫淑波 ซกปอ แซ่ซึง หญิง 妙福,妙順,妙芠ลำใย คงภู่
หลุมที่ 17 ชาย 林智崇 ตี่ซ้ง แซ่ลิ้ม หญิง 黄晶仔,李秋香, 泰通楪 ทองทิพย์ คงภู่
หลุมที่ 18 ชาย 何亞井 แจ้ แซ่ฮ้อ หญิง 泰喃(大大大*) ลำใย แม่นจิต
หลุมที่ 19 ชาย 孫金清 ราเชนทร์ ศิริสุข หญิง 哪如里 มยุรี ภู่ขาว
หลุมที่ 20 ชาย 張亞全 ช้วน แซ่เตียว หญิง 江娘儂 ล้อม ประดิษฐ์
หลุมที่ 21 ชาย 廖俊傑 จุงเกี๊ยก แซ่เลี่ยว หญิง 羅秋花 ชิวฮ้วย แซ่ล้อ
หลุมที่ 22 หญิง 鄭玉英 วันทนา แซ่แต้ หญิง 鄭玉勞 ดวงนภา ไชยพิมลกูล
หลุมที่ 23 ชาย เกีย เกียรติมณีศรี หญิง ดารัตน์ นิ่มประชารัตน์

แถวที่ 09

(13 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย 張炳貴 สมศักดิ์ วณิชวิชากรกิจ หญิง 劉碧葉 พรพิศ วณิชวิชากรกิจ
หลุมที่ 02 ชาย ปัญจพล จันทร์ครุฑ หญิง ดวงฉัตร แซ่แต้
หลุมที่ 03 ชาย เช้งซ้ง แซ่แต้ หญิง สิน พู่ภัตร์
หลุมที่ 04 ชาย 陳喜財 ฮี้ไช้ แซ่ตั้ง หญิง 張亞蓮 อาไน้ แซ่เตีย
หลุมที่ 05 ชาย 陳金豐 กิมฮง แซ่ตั้ง หญิง 泰通碧 ทองเพชร มะธิปิไข
หลุมที่ 06 ชาย 劉欽民 คิมมิ้ง แซ่เล้า หญิง 陳秀慧 ซิวหุย แซ่ตั้ง
หลุมที่ 07 ชาย 徐孝居 เห่ากือ แซ่ชื้อ หญิง 黃嬋枝 เซี้ยมกี แซ่อึ้ง
หลุมที่ 08 ชาย 張蘭坤 ลั้งคุง แซ่เตีย หญิง 陳金珍 กิมเตียง แซ่ตั้ง
หลุมที่ 09 ชาย 陳亞較 กนก วัชราภิชาติ หญิง 許亞律 พ.ต.หญิงพจมาน โฆษิตอนันต์
หลุมที่ 10 ชาย 劉應昌 เอ็งเชียง แซ่เล้า หญิง 陳花瓣 ฮวยฮะ(ยิ้ม) ตั้งเจริญ
หลุมที่ 11 ชาย 邱松合 ซ้งฮะ แซ่คู หญิง 泰娘保 เป้า บุญเปี่ยม
หลุมที่ 12 ชาย 陳森寬 เซียมควง แซ่ตั้ง หญิง 郭燕莱 เอี่ยงไฉ่ แซ่ก๊วย
หลุมที่ 13 ชาย 秦继柳 กี่ลิ้ว แซ่ชิ้น หญิง 陳白菜 แปะไฉ่ แซ่ตั้ง
หลุมที่ 14 ชาย เซี้ยมฮ้อ แซ่เล้า (จอง) หญิง ซิ่วหงษ์ แซ่ล้อ (จอง)
หลุมที่ 15 ชาย 鍾酒村 จีน แซ่เจ็ง หญิง 劉玉蘭 ยุกหลั่น แซ่เล้า
หลุมที่ 16 ชาย 方龍秋 เล้งชิว แซ่ปึง หญิง 泰(女夜)丁 แตงอ่อน แย้มกลาง
หลุมที่ 17 ชาย 孫進弟 จิ้งตี๋ แซ่ซึง หญิง 泰訕旺 สังวาลย์ ศิริสุข,กิมบ๊วยแซ่ซึง
หลุมที่ 18 ชาย 王惠龍 ฮุ่ยเล้ง แซ่เฮ้ง หญิง 泰樂拉 ลัดดา เสนาะ
หลุมที่ 19 ชาย 劉惠良 ฮุยเลี้ยง แซ่เล้า หญิง 泰亞隆 อนงค์ แก้วกลาง
หลุมที่ 20 ชาย 陸在良 ต่อเลี้ยง แซ่เล็ก หญิง 鄭如妹 ยู่หม่วย แซ่แต้
หลุมที่ 21 ชาย 張劉璧 เล่าเปียะ แซ่เตียว 張金水 จุ้ย รัตนนิกร หญิง 呂金初 ชู รัตนนิกร
หลุมที่ 22 ชาย 郭国章 สกล กล้วยไม้งาม หญิง 周巧娟, 周雪蓮 วัลภา, นิภา กล้วยไม้งาม

แถวที่ 10

(12 เดิม)

หลุมที่ 01 ชาย ว่าง หญิง ว่าง
หลุมที่ 02 ชาย 王永清 เย่งเช่ง แซ่เฮ้ง หญิง 林惠貞 ฮุยเจ็ง แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 03 ชาย 蔡榮三 ย่งซำ แซ่ฉั่ว หญิง 周翠雲 ชุยฮุ้ง แซ่จิว
หลุมที่ 04 -   หญิง 楊素麗 ศุลี อาภาวศิน
หลุมที่ 05 ชาย 黃文正 บุ้นเจี่ย แซ่อึ้ง หญิง 泰汶湯 บุญทัน แซ่อึ้ง
หลุมที่ 06 ชาย ขุดออก 30 มี.ค. 62 หญิง ขุดออก 30 มี.ค. 62
หลุมที่ 07 ชาย 李義合 หงีฮะ แซ่ลี้ หญิง 黄亞英 อาเอ็ง แซ่อึ้ง
หลุมที่ 08 ชาย 李海墘 ไฮ้ตี้ แซ่ลี้ หญิง 羅秀鳳 ซิ่วหงษ์ แซ่ล้อ
หลุมที่ 09 ชาย 方君保 แปะเป้า แซ่ปึง หญิง 泰娘金 กิม เกตุคง
หลุมที่ 10 ชาย 許亞澳 อ่อ แซ่โค้ว หญิง 劉難騷 สาว แซ่เล้า
หลุมที่ 11 ชาย 廖水蓮 จุ้ยใน้ แซ่เลี่ยว หญิง 吳亞春, 泰娘忖ชุ่ม, ชม แซ่โค้ว
หลุมที่ 12 ชาย 陳廷貴 เท่งกุ่ย แซ่ตั้ง หญิง 許娘香 เฮียง แซ่โค้ว
หลุมที่ 13 ชาย 黃邦永 ปานยุ่น แซ่อึ้ง หญิง 劉炎安 หย่ำอัว แซ่เล้า
หลุมที่ 14 ชาย 王永仕 ย่งสือ แซ่เฮ้ง หญิง 林亞源 อาง้วน แซ่ลิ้ม , อาฮือ แซ่ปึง
หลุมที่ 15 -   หญิง 黄亞李 อ้ายฮวย แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 16 ชาย 林速勸 ซกเขี่ยง แซ่ลิ้ม หญิง 泰通-? ทองมี แซ่ลิ้ม
หลุมที่ 17 ชาย 劉旭生 สมศักดิ์ จารุวัฒนพันธ์ -  
หลุมที่ 18 ชาย 張德同 ถุง แซ่เตียว หญิง 泰夜琛 ทิม นุชมาก
หลุมที่ 19 ชาย 陳玩芝 สงวน(จือ) มากเจริญ หญิง 張金良 เลี้ยง มากเจริญ
หลุมที่ 20 ชาย สมบูรณ์ จงภักดี หญิง ละมัย จงภักดี
หลุมที่ 21 ชาย 朱振興 จู สัญชัย วรรณบุษปวิช ชาย 泰尼帕 นี้แผ่ไท
หลุมที่ 22 ชาย 林長豐 จำรัส ชาญศิลป หญิง 劉炳集,陳大茉,林周禄 เปรมจิตต์ แซ่เล้า
จัดทำโดยแผนกสุสานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน
แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ โทร 0909097435 Line ID:044311817
 26062021