ได้รับคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 5 รางวัลที่ 2 
ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา
จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์
ได้รับคัดเลือกเป็นมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 5 รางวัลที่ 1
ในการประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาคที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2553 ณ จังหวัดชัยภูมิ
จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์